Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Scientific monographs

Структура та моделі інформаційної взаємодії учасників ринку електричної енергії: монографія

DOI
https://doi.org/10.36074/stmivyree-monograph.2021
Published
03.12.2021

Abstract

Виконано огляд архітектури, структури та функцій автоматизованих систем підтримки ринку електричної енергії України. Зокрема розглянуто склад та функції систем підтримки процесів торгівлі електричною енергією в Україні. Відображено особливості взаємодії таких систем із системами моніторингу, технологічного управління та комерційного обліку. Наведено формалізми для опису моделей функціонування ринку електричної енергії та для відображення взаємодії учасників ринку в окремих ринкових сегментах на основі використання рольових моделей. Виконано аналіз та зіставлення ролей та бізнес-сфер гармонізованої моделі європейського ринку електроенергії та відповідних ролей і сегментів ринку електричної енергії України. Описано метод оцінки працездатності структури та функцій ринку електричної енергії передусім в частині виявлення потенціальних проблем в роботі ринку електричної енергії. Наведено огляд методів перевірки окремих функцій систем управління технологічними та комерційними процесами на етапах розробки та удосконалення відповідних інформаційних систем. Деталізовано метод контролю показників нефункціональних характеристик розроблюваної системи критичного призначення згідно рольових моделей ринку електричної енергії.

Монографія призначена для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей електроенергетичних систем і комплексів, фахівців з аудиту та менеджменту в електроенергетиці, науковців та фахівців в галузі інформаційного обміну та функціонування ринків електричної енергії.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (протокол No 14 від 28 жовтня 2021 року), Вченою радою Інституту електродинаміки НАН України (протокол No 6 від 07 жовтня 2021 року).

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

REVIEWERS:

Денисюк Сергій Петрович - доктор технічних наук, професор, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Гурєєв Віктор Олександрович - доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, Україна

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ЗМІСТ:

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ  РИНКОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА СТАНДАРТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ
1.1  Лібералізована модель ринку електричної енергії України
1.2  Нормативна база для забезпечення функціонування автоматизованих інформаційно-технологічних суб’єктів лібералізованого ринку електричної енергії в Україні
1.3  Загальні складові системи управління ринком електричної енергії України
1.4  Функціональний та організаційний розподіл інформаційних систем адміністратора розрахунків та оператора ринку
1.5  Розподіл інформаційних систем комерційного обліку
1.6  Автоматизовані інформаційні системи оператора системи передачі

РОЗДІЛ 2.ПОБУДОВА РОЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
2.1  Етапи та складові побудови рольових моделей ринку електричної енергії
2.2  Приклад побудови рольової моделі ринку електричної енергії
2.3  Основні ролі та області європейської гармонізованої  рольової моделі ринку електричної енергії
2.4  Зіставлення складових європейської гармонізованої  рольової моделі з моделлю ринку електричної енергії України
2.5  Проектування інформаційно-технологічних систем суб’єктів ринку електричної енергії з перевіркою на моделі
2.6  Дуальний підхід до формалізації функціональних характеристик проектованої системи
2.7  Модельно-орієнтований підхід до контролю показників нефункціональних характеристик розроблюваної системи

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Year of publication: 2021
Language: Ukrainian
Authors: Blinov I., Parus Ye., Shkarupylo V.

Translation: No
Translator: -

Type: Hardcover book
Number of pages: 114

Format: 148x210x13mm
ISBN: 978-617-8037-31-4
UDC: 621.311 : 004.052.42

References

 1. Про ринок електричної енергії: Закон України № 2019-VIII від 13.04.2017 р.
 2. Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства: Закон України від 15.12.2010 № 2787-VI ( 2787-17).
 3. Денисюк С.П. Енергетичний перехід – вимоги якісних змін у розвитку енергетики//2019. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 1. С. 7-28.
 4. Блінов І.В. Наукові основи організації взаємодії сегментів ринку електричної енергії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» (141–Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). – Інститут електродинаміки Національної академії наук України, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Київ. 2018.
 5. Куцан Ю.Г., Блінов І.В., Іванов Г.А. . Моделювання тарифо- та ціноутворення на роздрібному ринку електричної енергії України в нових умовах функціонування // Електронне моделювання. 2017. № 5. С. 71–79.
 6. Левінгтон І. Україна – впровадження Концепції оптового ринку електроенергії (ОРЕ). Електропанорама. 2009. №1-2. С. 40 – 44.
 7. Блінов І.В Методи та моделі забезпечення функціонування конкурентного ринку електричної енергії в Україні. Вісник НАН України. 2013. №6. С. 81 – 87.
 8. Блінов І.В. Проблеми функціонування та розвитку ринку електричної енергії України. (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2021 р.). Вісник НАН України. 2021. № 3. С. 20-28. doi: https://doi.org/10. 15407/visn2021.03.020.
 9. Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії. К.: Наукова думка, 2015. 250 с.
 10. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 № 555-IV
 11. Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Постанова НКРЕКП від 26.04 2019 року № 641 у редакції постанови НКРЕКП 13 грудня 2019 року N 2802
 12. Блінов І.В., Мірошник В.О., Шиманюк П.В. Короткостроковий інтервальний прогноз сумарного відпуску електроенергії виробниками з відновлювальних джерел енергії // Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2019. Вип. 54: 5-12. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.005.
 13. Кириленко О.В., Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Блінов І.В. Енергетика України та реалії глобального потепління// Технічна електродинаміка. 2020. № 4. С 52-61. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.03.052.
 14. Блінов І.В., Корхмазов Г.С. Використання штучних нейронних мереж для розв’язання задачі короткострокового прогнозування оптових ринкових цін на електричну енергію. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. 2009. С. 15 – 22.
 15. Блінов І.В., Корхмазов Г.С., Попович В.І., Зозуля А.М. Короткострокове прогнозування оптових цін на електричну енергію з використанням радіально-базисних штучних нейронних мереж. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. 2009. Вип. 24. С. 23 – 31.
 16. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №307 від 14.03.2018 «Про затвердження Правил ринку».
 17. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №308 від 14.03.2018 «Про затвердження правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку».
 18. Іванов Г.А., Блінов І.В., Парус Є.В. Комплексна розрахункова модель ринку на добу наперед та балансуючого ринку електроенергії України // Промелектро. 2016. № 4-5. С. 8–12.
 19. Блінов І.В., Парус Є.В. Вимоги до математичного забезпечення балансуючого ринку електричної енергії України. Технічна електродинаміка. 2012. № 2. С. 30 – 32.
 20. Баталов А.Г., Денисевич К.Б., Олефір Д.О. Перспективи створення і розвитку балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг в ОЕС України. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. 2010. Вип 25. С. 14 – 20.
 21. Блінов І.В., Парус Є.В. Визначення втрат електростанцій при наданні допоміжної послуги з регулювання напруги та реактивної потужності в ОЕС України. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. 2012. Вип. 33. С. 142 – 148.
 22. Butkevych O., Kyrylenko O. Power System Operation Control Based on Synchronized Phasor Measurements // Przegląd Elektrotechniczny. – 2008. – № 4. – Р. 77–79.
 23. Про затвердження Кодексу систем передачі: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309.
 24. Кириленко О.В. Блінов І.В., Корхмазов Г.С., Попович В.І. Інформаційно-технологічні системи конкурентного ринку електричної енергії в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2009. № 19. С. 16 – 22.
 25. Кириленко О.В., Блінов І.В., Корхмазов Г.С., Попович В.І. Рольова модель конкурентного оптового ринку електричної енергії в Україні: концептуальна схема, сегменти та ролі учасників. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. Вип. 25. 2010. С. 5 – 13.
 26. Блінов І.В., Попович В.І. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії. Проблеми загальної енергетики. 2011. № 3(26). С. 5 – 11
 27. Ventosa M, Baillo A., Ramos A., Rivier M. Electricity market modeling trends// Energy Policy. 2005. # 33 (7). P. 897-913/ DOI:10.1016/j.enpol.2003.10.013.
 28. Lin J., Magnago F. Electricity Markets: Theories and Applications// IEEE Press Series on Power. 2017. p.p. 352.
 29. Momoh J., Mili L. Economic Market Design and Planning for Electric Power Systems// Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2009. p.p. 277. DOI:10.1002/ 9780470529164.
 30. Hogan W. Electricity market structure and infrastructure. Time on Energy Policy Conference. Harvard University. 2008.
 31. Mantyssari P.. Electricity Marketplaces. EU Electricity Trade Law. Springer, Cham. 2015. P. 169 – 346.
 32. Cramton P. Electricity market design. Oxford Review of Economic Policy. 2017. 33.4. P. 589 – 612.
 33. Santos G. Masem: EPEX SPOT Day-Ahead market integration and simulation. Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), 18th International Conference on. IEEE. 2015. P. 1 – 5.
 34. Блінов І.В., Кучанский В.В., Шкарупило В.В., Парус Є.В. Формалізація опису процесів організації взаємодії учасників та систем управління ринком електричної енергії на основі рольових моделей// The 12th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations”(August 11-13, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. p.р. 192-201.
 35. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018 «Про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії».
 36. Іванов Г.А., Блінов І.В. Складові процесу імітаційного моделювання лібералізованого ринку електричної енергії України// Електричні мережі та системи. 2018. № 4-5. С. 58-62.
 37. Блінов І.В. , Парус Є.В. , Іванов Г.А. Дослідження організації конкурентної моделі ринку електроенергії України з урахуванням мережевих обмежень в ОЕС України // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2016. – № 45. – С. 34–39.
 38. Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Імітаційне моделювання функціонування балансуючого ринку електроенергії з урахуванням системних обмежень на параметри режиму ОЕС України // Технічна електродинаміка. 2017. № 6. С. 72–79. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.06.072.
 39. Блінов І.В., Парус Є.В. Спосіб реалізації аукціону пропускної спроможності міждержавних перетинів між ринками електричної енергії. Технічна електродинаміка. 2014. № 5. С. 56 – 58.
 40. Блінов І.В., О.Б. Рибіна, Є.В. Парус, С.Є. Танкевич. Математична модель розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів між двома ринками електричної енергії. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. 2014. Вип. 37.С. 125 – 130.
 41. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №763 від 03.04.2020 «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів»
 42. Блінов І.В., Парус Є.В., Рибіна О.Б. Способи визначення плати електростанціям за готовність та фактичне надання послуг з первинного та вторинного регулювання частоти в Україні. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. 2012. Вип. 33. С. 128–133.
 43. Блінов І.В. Методи дослідження вартісних показників надання допоміжних послуг з регулювання частоти в частині завантаження енергоблоків в ОЕС України. Проблеми загальної енергетики. 2013. № 1(32). С. 38 – 44.
 44. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В., Рибіна О.Б., Танкевич С.Є. Методи забезпечення впровадження допоміжних послуг для підвищення надійності функціонування ОЕС України в ринкових умовах. Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. 2013. Вип. 35. С. 23 – 29.
 45. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В. Оцінка роботи електростанцій при наданні допоміжних послуг з первинного та вторинного регулювання частоти в ОЕС України. Технічна електродинаміка. 2013. № 5. С. 55 – 60.
 46. Blinov I., Parus E. Approach of Reactive Power Pricing for Ancillary Service of Voltage Control in Ukraine. Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), 2014 IEEE International Conference on. 2014. P. 145 – 148.
 47. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В., Трач І.В. Оцінка ефективності використання систем накопичення електроенергії в електричних мережах // Технічна електродинаміка. 2021. №4. С. 44–54. DOI: https://doi.org/10.15407/ techned2021.04.044.
 48. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Е.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії. Проблеми загальної енергетики. 2010. № 3. С. 5 – 12.
 49. Блінов І.В., Парус Е.В. Аспекти протиріч логіки прийняття та відхилення блокових заявок на біржі електроенергії: способи уникнення протиріч. Електропанорама. 2010. № 7-8. С. 25 – 27.
 50. Парус Є.В., Блінов І.В. Складові імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електричної енергії України // Праці Інституту електродинаміки НАН України.2019. Вип. 53. С. 28–34.
 51. Про затвердження Кодексу систем розподілу: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.
 52. IEC 62325-451-2:2014. Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and contextual model for CIM European market. International Electrotechnical Commission.
 53. IEC 62325-451-4:2017. Framework for energy market communications - Part 451-4: Settlement and reconciliation business process, contextual and assembly models for European market. International Electrotechnical Commission.
 54. IEC 62325-451-5. Framework for energy market communications - Part 451-5: Problem statement and status request business processes, contextual and assembly models for European market
 55. Blinov I., Tankevych S. The harmonized role model of electricity market in Ukraine.
 56. In: Proc. 2nd Int. Conf. Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2016. DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS.2016.7521861.
 57. The harmonised electricity market role model. Version: 2015-01 Approved. ENTSO-E AISBL. – Brussels. – 2020. – P. 23.
 58. ENTSO-E EIC data exchange Implementation guide. 2015. P.35.
 59. IEC 62325-451-3. Framework for energy market communications – Part 451-3: Transmission capacity allocation business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market
 60. Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311.
 61. ebIX Methodology, rules for using UMM2. [Online] https://mwgstorage1.blob.core. windows.net/public/Ebix/dropbox/ebIX_rules_for_the_use_of_UMM2_v1r1_20140129.pdf.
 62. Артемчук В. О., Білан Т. Р., Блінов І. В. та ін. Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики. К: 2017. 312 с. ISBN 978-966-02-8331-2.
 63. Блінов І.В., Самков О.В., Кириленко В.В. Танкевич С.Є. Проблеми і перспективи стандартизації у сфері керування електроенергетичними об’єктами та системами в Україні. Стандартизація, сертифікація, якість. 2015. № 6 (97). С. 3 – 11.
 64. Кириленко В.В., Блінов І.В. Україна та світ: нормативне забезпечення інтелектуальних електроенергетичних систем за концепцією Smart Grid. Стандартизація, сертифікація, якість. 2014. № 4 (89). С. 38 – 44.
 65. Кириленко О.В., Денисюк С.П., Блинов И.В., и др. Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы. Под общ. ред. акад. НАН Украины А.В. Кириленко. К.: Ин-т электродинамики НАН Украины, 2014. 408 с.
 66. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими. Під заг. Ред. Акад. НАН України О.В. Кириленко. К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2016. 400 с. ISBN 978-966-02-7913-1.
 67. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б., О.И. Лисовиченко. Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком //Адаптивні системи автоматичного управління. 2018. №1 (32). С. 3-14.
 68. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б. Построение математической модели функционирования оптового рынка электроэнергии для решения задач организационного управления// Электронное моделирование. 2007. №2. Т. 29. С. 73-84.
 69. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Імітаційна модель ринку електричної енергії «на добу наперед» з неявним врахуванням мережевих обмежень енергетичних систем // Технічна електродинаміка. 2019. № 5. С 60-67.
 70. Power exchange spot market trading in Europe: theoretical considerations and empirical evidence. OSCOGEN. 2002. 29 p.
 71. Laszlo V. Regional market integration. Why and how. Magyar Energia Hivatal. 2006. 22 p.
 72. Блінов І.В., Парус Є.В. Врахування мережевих обмежень та мінімізація різниці цін між ринками електроенергії. Технічна електродинаміка. 2015. № 5. С. 81 – 88.
 73. Блінов І.В. Зональне ціноутворення як спосіб врахування мережевих обмежень на біржі електроенергії. Проблеми загальної енергетики. 2011. № 2(25). С. 49 – 53.
 74. Кириленко О.В., Блінов І.В. Парус Є.В. Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель. Технічна електродинаміка. 2011. № 2. С. 36 – 43.
 75. Борукаев З.Х. Подход к построению компьютерных моделей для оперативного (суточного) планирования поставок электрической энергии в условиях оптового рынка. Часть 1. Формулировка задачи / З.Х. Борукаев, К.Б. Остапченко, О.И. Лисовиченко // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. - К.: 2012. Вип. № 63. С. 192 - 198.
 76. Блінов І.В., Попович В.І. Концептуальна рольова модель обміну даними комерційного обліку на європейському ринку електроенергії//Електропанорама. 2011. №11. С. 30-34.
 77. Кириленко О.В., Блінов І.В., Танкевич С.Є. Smart Grid та організація інформаційного обміну в електроенергетичних системах. Технічна електродинаміка. 2012. № 3. С. 47 – 48.
 78. Кириленко О.В. Блінов І.В., Танкевич С.Є. Побудова бізнес-інформаційних моделей організації енергетичного менеджменту при впровадженні нової моделі ринку електроенергії України. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2016. № 3. С. 7 – 14.
 79. Кириленко О.В., Блінов І.В., Попович В.І., Олефір Д.О. Методологія об’єктно-орієнтованого моделювання для опису функціонування конкурентного оптового ринку електричної енергії. Проблеми загальної енергетики. 2011. Вип. 1(24). С. 5– 10.
 80. Іванов Г.А., Блінов І.В., Парус Є.В., Мірошник В.О. Складові моделі для аналізу впливу відновлювальних джерел енергії на ринкову вартість електроенергії в Україні// Технічна електродинаміка. 2020. № 4. C. 72-75. DOI: https://doi. org/10.15407/techned2020.04.072
 81. Ivanov H. A., Blinov I.V., Parus E.V. Architecture of tools of estimating the influence of renewable sources on the electricity cost in Ukraine // Natural and Technical Sciences. 2020. VIII (30). Issue 244. P. 49-52.
 82. Ivanov H., Blinov I., Parus Ye. Simulation Model of New Electricity Market in Ukraine// 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS). 2019. P. 339-342. DOI: https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764184.
 83. Blinov I., Kyrylenko O., Parus E., Rybina O. Decentralized Market Coupling with Taking Account Power Systems Transmission Network Constraints// Power Systems Research and Operation. Selected Problems. Studies in Systems, Decision and Control. Springer. 2021 p.p. 1-22. DOI: 10.1007/978-3-030-82926-1_1.
 84. Clarke E.M., Grumberg O., Kroening D., Peled D., Veith H. Model checking: 2nd ed. Massachusetts: The MIT Press, 2018.
 85. Pakonen A., Tahvonen T., Hartikainen M., Pihlanko M. Practical applications of model checking in the Finnish nuclear industry. Nuclear Plant Instrumentation, Control and Human Machine Interface Technologies : Proc. 10th International Topical Meeting (San Francisco, CA, USA, 11-15 June 2017). P. 1342-1352.
 86. Resch S., Paulitsch M. Using TLA+ in the Development of a Safety-Critical Fault-Tolerant Middleware. Software Reliability Engineering Workshops : Proc. 2017 IEEE International Symposium (Toulouse, France, 23-26 October 2017). P. 146-152. DOI:https://doi.org/10.1109/ISSREW.2017.43.
 87. Lamport L. The PlusCal algorithm language. Theoretical Aspects of Computing : 6th Int. Colloquium, part of LNCS, (Kuala Lumpur, Malaysia, Aug. 2009). 2009. Vol. 5684. P. 36-60.
 88. Lamport L. Specifying systems: The TLA+ language and tools for hardware and software engineers. Boston : Addison-Wesley, 2002. 382 р.
 89. Шкарупило В.В., Чемерис О.А., Душеба В.В., Кудерметов Р.К. Дослідження мультипоточної реалізації методу перевірки на моделі для темпоральної логіки дій. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки». 2020. Том 31 (70), № 6, Ч. 1. С. 173-177. DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.6-1/28.
 90. Shkarupylo V. V., Tomičić I., Kasian K. M. The investigation of TLC model checker properties. Journal of Information and Organizational Sciences. 2016. Vol. 40, No. 1. P. 145-152.
 91. Shkarupylo V. V., Tomičić I., Kasian K. M., Alsayaydeh J. A. J. An Approach to increase the Effectiveness of TLC Verification with Respect to the Concurrent Structure of TLA+ Specification. International Journal of Software Engineering and Computer Systems. 2018. Vol. 4, No. 1. P. 48-60. DOI: https://doi.org/10.15282/ijsecs.4.1.2018.4.0037.
 92. Шкарупило В.В., Блінов І.В. Щодо застосування методу перевірки на моделі при проєктуванні інформаційно-технологічних систем суб’єктів ринку електроенергії. XXXIX науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, присвячена 40-річчю Інституту, Дню науки в Україні та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України (м. Київ, Україна, 12 травня, 2021). Київ: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. С. 7-9.
 93. Шкарупило В. В., Євдокимов В. Ф., Душеба В. В. Застосування формальних методів для перевірки систем критичного призначення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки». 2019. Том 30 (69), Ч. 1, № 6. С. 188-193. DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.6-1/34.
 94. Yin J.-Q., Zhu H.-B., Fei Y. Specification and verification of the Zab protocol with TLA+. Journal of Computer Science and Technology. 2020. Vol. 35, No. 6. P. 1312-1323. DOI: https://doi.org/10.1007/s11390-020-0538-7.
 95. Kim Y.-M., Kang M. Formal verification of SDN-based firewalls by using TLA+. IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 52100-52112. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS. 2020.2979894.
 96. Kuppe M. A., Lamport L., Ricketts D. The TLA+ Toolbox. Formal Integrated Development Environment, F-IDE 2019 : 5th Workshop (Porto, Portugal, October 7, 2019). EPTCS 310, 2019. P. 50-62. DOI: http://doi.org/10.4204/EPTCS.310.6.
 97. Broy M. A logical approach to systems engineering artifacts and traceability: from requirements to functional and architectural views. Engineering dependable software systems : NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security / eds. M. Broy, D. Peled, G. Kalus. Amsterdam : IOS Press, 2013. Vol. 34. P. 1–48. DOI: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-207-3-1.
 98. Hoare C. A. R. Communicating sequential processes. Communications of the ACM. 1978. Vol. 21, No. 8. P. 666-677.
 99. Hoare C. A. R. An axiomatic basis for computer programming. Communications of the ACM. 1969. Vol. 12, No. 10. P. 576-583.
 100. Томашевський В.М. Моделювання систем. Київ : Видавнича група BHV, 2005. 352 с.
 101. Шкарупило В.В., Чемерис О.А., Душеба В.В. Оцінювання просторової складності задачі формальної верифікації, вирішуваної методом перевірки на моделі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки». 2020. Том 31 (70), № 5. С. 147-151. DOI: https://doi.org/10. 32838/2663-5941/2020.5/24.
 102. Шкарупило В.В., Чемерис О.А., Душеба В.В., Кудерметов Р.К., Польська О.В. Модельно-орієнтований підхід до контролю показників нефункціональних характеристик під час проєктування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки». 2021. Том 32 (71), Ч. 1, № 1. С. 166-171. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2021.1-1/27
 103. IEC 61508-1:2010. Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements. [Approved: April 2010]. URL: https://webstore.iec.ch/publication/5515 (Accessed: 16.09.2021).
 104. Ge N., Jenn E., Breton N., Fonteneau Y. Integrated formal verification of safety-critical software. International Journal on Software Tools for Technology Transfer (STTT). 2018. Vol. 20, No. 4. P. 423–440. DOI: https://doi.org/10.1007/s10009-017-0475-0
 105. Nouri A., Bensalem S., Bozga M., Delahaye B., Jegourel C., Legay A. Statistical model checking QoS properties of systems with SBIP. International Journal on Software
 106. Tools for Technology Transfer (STTT). 2015. Vol. 17, No. 2. P. 171–185. DOI: https://doi.org/10.1007/s10009-014-0313-6
 107. Ghezzi C., Sharifloo A. M. Model-based verification of quantitative non-functional properties for software product lines. Information and Software Technology. 2013. Vol. 55, No. 3. P. 508–524. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2012.07.017
 108. Singh P., Singh L. Verification of safety critical and control systems of nuclear power plants using Petri nets. Annals of Nuclear Energy. 2019. Vol. 132. P. 584–592. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2019.06.027
 109. ISO 26262:2018. Road vehicles. Functional safety. Part 1: Vocabulary.
 110. [Published: December 2018]. URL: https://www.iso.org/standard/68383.html (Accessed: 16.09.2021).
 111. Weissnegger R., Pistauer M., Kreiner C., Römer K., Steger C. A novel design method for automotive safety-critical systems based on UML/MARTE. Proceedings of the 2015 Forum on specification & Design Languages (Barcelona Spain, September 14–16, 2015). Belmont, France, 2015. P. 177–184.
 112. Weissnegger R., Schuss M., Kreiner C., Pistauer M., Römer K., Steger C. Simulation-based verification of automotive safety-critical systems based on EAST-ADL. Procedia Computer Science. 2016. Vol. 83. P. 245–252. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.procs.2016.04.122.
 113. Correa T., Becker L. B., Farines J.-M., Bodeveix J.-P., Filali M., Vernadat F. Supporting the design of safety critical systems using AADL. Proc. 2010 15th IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Systems (Oxford, UK, March 22–26, 2010). P. 331–336. DOI: https://doi.org/10.1109/ICECCS.2010.56
 114. Huang L., Kang E.-Y. Formal verification of safety & security related timing constraints for a cooperative automotive system / Eds. R. Hähnle, W. van der Aalst. Fundamental Approaches to Software Engineering. FASE 2019. Lecture Notes in Computer Science. 2019. Vol. 11424. Springer, Cham. P. 210–227. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16722-6_12
 115. Shkarupylo V. Kudermetov R. On the aspects of cyber- physical systems modeling with UPPAAL. Simulation-2018: 6th Int. conference, September 12-14, 2018: theses. Kyiv: Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering, 2018. P. 267–269.
 116. Shkarupylo V. V., Kudermetov R. K., Polska O. V. On the approaches to cyber-physical systems simulation. Advances in Cyber-Physical Systems (ACPS). Vol. 3, No. 1. 2018. P. 51-54. DOI: https://doi.org/10.23939/acps2018.01.051
 117. Van Tendeloo Y., Vangheluwe H. An evaluation of DEVS simulation tools, SIMULATION. 2017. Vol. 93, No. 2. P. 103–121. DOI: https://doi.org/10.1177/003754971667 8330.
 118. Шкарупило В.В., Скрупский С.Ю., Кудерметов Р.К. DEVS-модель как средство валидации композитных веб-сервисов распределенной системы. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2011. № 7. С. 61–67.
 119. Шкарупило В. В., Кудерметов Р. К., Польська О.В. DEVS-орієнтована методика валідації композитних веб-сервісів. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2015. № 4. С. 79–86. DOI: 10.15588/1607-3274-2015-4-12
 120. IEEE 1012-2016. IEEE Standard for system, software, and hardware verification and validation. [Approved: 28 September 2017]. URL: https://ieeexplore.ieee.org/ document/8055462 (дата звернення: 21.09.2021)
 121. Myers G. J. Software reliability: principles and practices. NY : Wiley, 1976. 360 p.
 122. Шкарупило В.В., Чемерис О.А., Душеба В.В., Кудерметов Р.К., Польська О.В. Метод синтезу формальних специфікацій на основі трійок Хоара. Наукові праці ДонНТУ, Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. 2020. № 1(30). С. 49-57. DOI: 10.31474/1996-1588-2020-1-30-49-57
 123. Concepcion A.I., Zeigler B.P. DEVS formalism: a framework for hierarchical model development. IEEE Transactions on Software Engineering. 1988. Vol. 14, No. 2. P. 228–241. DOI: https://doi.org/10.1109/32.4640
 124. Shkarupylo V., Skrupsky S., Oliinyk A., Kolpakova T. Development of stratified approach to software defined networks simulation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information and controlling systems. 2017. Vol. 5, No. 9 (89). P. 67-73. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.110142