Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Scientific monographs

Підвищення експлуатаційної надійності та ефективності роботи електричних мереж та електроустаковання: монографія

DOI
https://doi.org/10.36074/penereme-monograph.2021
Published
11.10.2021

Abstract

В монографії викладені теоретичні та практичні питання підвищення експлуатаційної надійності та ефективності роботи електричних мереж та електроустаковання енергетичної системи. Проаналізовано сучасний стан електроенергетичного устаткування ОЕС України. Наведено принципи побудови забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи електричних мереж та електроенергетичного устаткування, а також забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи електричних мереж та електроенергетичного устаткування. Розроблено засоби контролю та діагностування основного та допоміжного електрообладнання електроенергетичних мереж.

Книга призначена для наукових та інженерно-технічних співробітників, які займаються проектуванням, виготовленням та експлуатацією контрольно-діагностичного обладнання потужних турбогенераторів.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту електродинаміки НАН України (протокол N4від 29 квітня 2021 року).

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

REVIEWERS:

Денисюк Сергій Петрович - доктор технічних наук, професор, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Козирський Володимир Вікторович - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ЗМІСТ:

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ОЕС УКРАЇНИ
1.1 Аналіз сучасного стану електроенергетичного устаткування
   1.1.1 Фотоелектричні станції
   1.1.2 Гідроелектростанції
   1.1.3 Електричні мережі
      1.1.3.1  Дослідження пошкоджуваності повітряних та кабельних ЛЕП в ЛЕС
      1.1.3.2  Дослідження пошкоджуваності трансформаторних підстанцій та розподільних пунктів
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ, НАДІЙНОЇ ТА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
2.1  Аналіз умов розвитку та виникнення внутрішніх перенапруг в магістральних електричних мережах
   2.1.1  Оцінка впливу залишкового намагнічування автотрансформатора на умови виникнення резонансних перенапруг на другій гармоніці
   2.1.2  Розроблення альтернативних заходів обмеження резонансних перенапруг
   2.1.3  Аналіз ефективності застосування технічних засобів компенсації реактивної потужності для запобігання резонансних перенапруг в несиметричних режимах
2.2  Аналіз впливу фотоелектричних станцій на режими роботи електричних мереж
2.3  Заходи та технічні засоби для підвищення ефективності та надійності ліній електропередавання надвисокої напруги
   2.3.1  Умови появи апериодичної складової струму в електромагнітних перехідних процесах
   2.3.2  Порівняльний аналіз засобів та технічних заходів ліквідації й обмеження аперіодичної складової струму
   2.3.3  Моделювання електромагнітних перехідних процесів при трифазному автоматичному повторному включенні лінії електропередавання надвисокої напруги
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
3.1 Застосування керованих пристроїв компенсації реактивної потужності для підвищення ефективності експлуатації ліній електропередавання
3.2  Визначення впливу розподіленого генерування на функціонування локальної електричної системи і формування умов оптимальності її режимів
   3.2.1  Математична модель для визначення оптимальних за втратами електроенергії місць потокорозділу в ЕМ з РГ
   3.2.2  Визначення зон нечутливості відхилень оптимальних точок потокорозділу до потужності навантаження і генерування РДЕ
3.3  Розробка засобів оптимального керування режимом роботи ЕМ з РДЕ
Висновки до третього розділу

РОЗДІЛ 4. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
4.1  Аналіз несправностей обертового генеруючого обладнання
4.2  Засоби контролю та діагностування допоміжного електрообладнання електроенергетичних мереж
4.3  Розробка засобів контролю та діагностування повітряного зазору обертового генеруючого електрообладнання
   4.3.1  Гібридні системи діагностування повітряного зазору гідрогенераторів
   4.3.2  Визначення функції перетворення ємнісного сенсора повітряного зазору з двома робочими компланарними паралельними електродами
   4.3.3 Аналітичне визначення похибок ємнісного сенсора повітряного зазору з двома робочими компланарними паралельними електродами
      4.3.3.1  Похибка від перекосу площини електродів сенсора відносно твірної циліндричної поверхні розточення осердя статора
      4.3.3.2  Похибка, зумовлена кривизною поверхні розточення осердя статора
   4.3.4  Дослідження впливу температури робочого середовища на функцію перетворення ємнісного сенсору
   4.3.5  Порівняння результатів дослідження моделі сенсору з результатами аналітичних розрахунків
   4.3.6  Комп'ютеризована система діагностування повітряного зазору з компланарним ємнісним вимірювачем
4.4  Розробка оптоелектронних засобів контролю та діагностування коронного розряду ліній електропередавання
   4.4.1  Система контролю та діагностування коронного розряду ліній електропередавання
   4.4.2  Експериментальний зразок вимірювальної системи коронного розряду з оптичними чутливими елементами
Висновки до четвертого розділу

ВИСНОВКИ

ПОСИЛАННЯ

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Year of publication: 2021
Language: Ukrainian
Authors: Zaitsev Ye., Kuchanskyi V., Hunko I.

Translation: No
Translator: -

Type: Paperbook
Number of pages: 156

Format: 148x210x15mm
ISBN: 978-617-7991-77-8
UDC: 621.311.1

References

 1. Кириленко О. В. Технічні особливості функціонування енергосистем при інтеграції джерел розподіленої генерації [Текст] / О. В. Кириленко, І. В. Трач // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України.  2009.  Вип. 24.  С. 37. – ISSN 1727-9895.
 2. Тугай Ю. І. Інтеграція поновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі сільських регіонів [Текст] / Ю. І. Тугай, В. В. Козирський, О. В. Гай, В. М. Бодунов // Технічна електродинаміка.  2011.  № 5.  С. 6367. – ISSN 1607-7970.
 3. Кудря С. О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії [Текст] / С. О. Кудря . – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 492 с.  ISBN 978-966-622-521-7.
 4. Лежнюк П.Д. Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах : монографія [Текст] / П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, О. В. Нікіторович, В. В. Кулик. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 204 с. – ISBN 978-966-641-577-9.
 5. Ngamroo I. Robust coordinated control of electrolyzer and PSS for stabilization of microgrid based on PID-based mixed H2/H control [Текст] / I. Ngamro // Renewable Energy .– 2012. – №. 45. – С.1623.
 6. Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для суб’єктів господарювання та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва: постанова НКРЕКП від 30.06.2016 №1187. [Електронний ресурс] – Офіційний вісник України – Київ : Парлам. вид-во, 2016 – № 62, 2127 с. – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/web/printable.php.
 7. Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств : постанова НКРЕКП від 30.06.2016 №1188. [Електронний ресурс] – Офіційний вісник України – Київ : Парлам. вид-во, 2016 – № 62, 2127 с.  Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua.
 8. Державне агенство з енергоефективності та енергозбереженя України: Типова фінансова модель СЕС приватного домогосподарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ee.gov.ua/uk/newsletter/subscriptions.
 9. Dall’Anese E. Distributed optimal power flow smart microgrids / E. Dall’Anese, H. Zhu, G. Giannakis [Текст] // IEEE Transaction on power electronics. – 2013. – № 3 – С. 1464-1475.  DOI: 10.1109/TSG.2013.2248175
 10. Школа для электрика: Технические решения по обеспечению уровней надёжности в сельських электрических сетях 10 и 0,4 кВ [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://electricalschool.info/main/electroshemy/254-tekhnicheskie-reshenijapo.html.
 11. Холмский В. Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей (спенциальные вопросы) : учебное пособие для вузов / Холмский В. Г.  М. : Высшая Школа, 1975. – 280 с.
 12. Лежнюк П. Д. Оптимізація функціонування розосереджених джерел енергії в локальних електричних системах [Текст] / П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко , Ю. В. Малогулко // Вісник національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". - 2014.  № 60. - С.6877.  ISSN 2224-0349 .
 13. Гулидов С.С. Технико-экономический анализ надёжности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей [Текст] / С.С. Гулидов // Вестник Орел ГАУ «Научное обеспечение развития агротехники и энергосбережения» – 2012. – №1 (34) - С. 144146.  ISSN 1990-3618.
 14. Денисюк С. П. Особенности анализа влияния помех от разнородных типов источников распределенной генерации на процессы в нагрузках [Текст]/ С. П. Денисюк, Д. Г. Деревянко, К. Ю. Щербань // Журнал инженерных наук. – 2014. – № 2. – С. 1–7.  ISSN 2312-2498.
 15. Пат. №76464 Україна, МПК Н02J23/00. Спосіб оптимального керування режимами роботи електроенергетичної системи. / П. Д Лежнюк., В. О. Лесько, О. О. Рубаненко, І. О. Рубаненко; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. - №2012 058664; заявл. 14.05.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. №1.
 16. G. Sree Lakshmi, R. Oleksandr, R. Olena, and H. Iryna, "Research processes of oil and paper insulation of high-voltage equipment during operation," in AIP Conference Proceedings, 2020, vol. 2269.
 17. S. L. Gundebommu, I. Hunko, O. Rubanenko, and V. Kuchanskyy, "Assessment of the Power Quality in Electric Networks with Wind Power Plants," in 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems, ESS 2020 - Proceedings, 2020, pp. 190-194.
 18. S. L. Gundebommu, O. Rubanenko, and I. Hunko, "Analysis of Three-level Diode Clamped Inverter for Grid-connected Renewable Energy Sources," in 2019 IEEE 20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering, CPEE 2019, 2019.
 19. V. Kuchanskyy, S. Paul, O. Rubanenko, and I. Hunko, "Measures and technical means for increasing efficiency and reliability of extra high voltage transmission lines," Przeglad Elektrotechniczny, Article vol. 96, no. 11, pp. 135-141, 2020.
 20. P. D. Lezhniuk et al., "The influence of distributed power sources on active power loss in the microgrid," Przeglad Elektrotechniczny, Article vol. 93, no. 3, pp. 107-112, 2017.
 21. P. Lezhnuk, O. Rubanenko, and I. Hunko, "Optimal management of small hydroelectric plants power generation in local electrical systems," in Lecture Notes in Mechanical Engineering, ed, 2019, pp. 289-298.
 22. P. Lezhnyuk, S. Kravchuk, I. Kotylko, N. Sobchuk, and I. Hunko, "Modeling of electrical supply restoration in local electrical systems after loss of centralized power," in 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2018 - Proceedings, 2018, vol. 2018-January, pp. 55-58.
 23. O. Rubanenko, I. Hunko, O. Rubanenko, and A. Rassolkin, "Influence of Solar Power Plants on 0.4 kV Consumers," in 2019 IEEE 60th Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2019 - Proceedings, 2019.
 24. G. Sree Lakshmi, R. Olena, G. Divya, and I. Hunko, "Electric vehicles integration with renewable energy sources and smart grids," in Lecture Notes in Electrical Engineering vol. 687, ed, 2020, pp. 397-411.
 25. G. Sree Lakshmi, O. Rubanenko, and I. Hunko, "Renewable Energy Generation and Impacts on E-Mobility," in Journal of Physics: Conference Series, 2020, vol. 1457.
 26. Пат. №76464 Україна, МПК Н02J23/00. Спосіб оптимального керування режимами роботи електроенергетичної системи. / П. Д Лежнюк., В. О. Лесько, О. О. Рубаненко, І. О. Рубаненко; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. - №2012 058664; заявл. 14.05.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. №1.
 27. Tran, K. Effects of dispersed generation (DG) on distribution systems [Текст] / K.Tran, M.Vaziri // Proc. of IEEE Power Engineering Society General Meeting.  2005.  №.3.  С. 21732178.  DOI:10.1109/PES.2005.1489235.
 28. Лежнюк П. Д. Вплив розосереджених джерел енергії на оптимальний потокорозподіл в електричних мережах [Текст] / П. Д. Лежнюк, І. О. Гунько // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2016. – № 18 (1190). – С. 86-91.  ISSN 2224-0349.
 29. Петров П. В. Автоматизация секционирования распределительной сети в условиях стимулирующего регулирования [Текст] / П. В. Петров// Электрические сети и системы. – Киев. – 2015. – № 6 . – С. 67.
 30. Power sector. Global status report [Електронний ресурс]// Renewables. Steering committee .  Ren. 21.  2014. С. 2527. – Режим доступу: http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources.
 31. Відновлювана енергетика України стрімко зростає, але досі має мізерну частку [Електронний ресурс]: Зелена хвиля. – Режим доступу: http://ecoclubua.com/2012/01/vidnovlyuvanaenerhetykaukrajiny2011.
 32. Асоціація «Інноваційний розвиток України» [Електронний ресурс]: 8-й міжнародний форум сталої енергетики в Україні SEF 2016 Kiev – Електрон. текст. дан. – Режим доступу:http://uaid.com.ua/initiative/8-j-mizhnarodnyj-forum-staloji-enerhetyky-v-ukrajini-sef-2016-kyiv.
 33. Power sector. Global status report [Електронний ресурс]// Renewables. Steering committee.  Ren. 21.  2016. С. 2123. – Режим доступу: http://www.ren21.net/ds/2016/06/GSR_2016_KeyFindings1.pdf.
 34. Лежнюк П.Д. Автоматизація роботи розосереджених джерел електроенергії в локальній електричній системі на основі концепції SMART Grid / П.Д. Лежнюк, О.В. Нікіторович, О. А.Ковальчук, В.В. Кулик // Праці Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. – 2013. – С. 136–143. – ISSN 1727-9895.
 35. Будівництво промислових СЕС [Електронний ресурс]. Інжирингова компанія. – Нові енергетичні технології. –Режим доступу:http:// iknet.com.ua/uk/presentation/full/ses.
 36. Evaluation of current controllers for distributed power generation system [Текст] / A. Timbus, M. Lisser, R. Teodorescu, P. Rodriguez, F. Blaabjerg // IEEE Transactions on power electronics. – 2009. – № 3. – С. 654664.  DOI: 10.1109/TPEL.2009.2012527.
 37. Рекомендации по организации учета и анализа отключений в воздушных электрических сетях напряжением 0,38-20 кВ [Текст]. – М: ОРГРЭС, 1994. – 20 с.
 38. Миловидов С. С. Надежность городских кабельных сетей [Електронний ресурс] / С. С. Миловидов, Д. Е. Павликов // Новости электротехники. – 2011. – № 2 (68) − С. 13. – Режим доступу: http://www.news.elteh.ru/arh/2011/68/07.php.
 39. Красников В. И. Аварийные режимы сельських электрических сетей напряжение 0,38 кВ [Текст] / В. И. Красников // Повышение качества электрификации сельськохозяйственного производства и его электроснабжения. – Труды МИИСП. – М., 1981. – С. 6365.
 40. Виноградов А.В. Анализ повреждаемости электрооборудования электротехнических сетей и обоснования мероприятий по повышению надёжности электроснабжения потребителей [Электронный ресурс]/ А. В. Виноградов, Р. А. Перьков // Вестник Нижегородского государственный инженерно-экономический институт.  2015  №12 (55). С.1221. – ISSN 2227-9407. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz.
 41. Лежнюк П.Д. Забезпечення оптимального керування нормальними режимами ЕЕС шляхом підвищення надійності високовольтних вводів [Текст] / П. Д. Лежнюк, І. О. Гунько // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Гірництво. - 2014. - № 25. - С. 92100.
 42. Саенко Ю. Л. Исследование причин повреждения трансформаторов напряжения контроля изоляции [Текст] / Ю. Л. Саенко , А. С. Попов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит – 2011. - №7 (89).  С.59-66.
 43. Крум Л.А. Методы оптимизации при управлении электроэнергетическими системами. Новосибирск: Наука, 1981. – 315 с.
 44. Зайченко Ю. Дослідження операцій: Підручник. 4-ге вид., перероб. і допов.  К., 2001.  688 с.
 45. Irving M. R. Efficient Newton-Raphson algorithm for load-flow calculation in transmission and distribution networks / Irving M. R., Sterling J. H. // Proc. IEE Gener., Transm. Distrib. – 1987.– vol. 134, no. 5.– pp. 325–330.
 46. Forner D. On efficient use of local sources in smart grids with power quality constraints / D. Forner, T. Erseghe, S. Tomasin, P. Tenti // Proc. IEEE Int. Conf. Smart Grid Commun.D.– Gaithersburg, USA, Oct. 2010.
 47. Трифонов А.Г. Постановка задачи оптимизации и численные методы ее решения [электронный ресурс] / А.Г. Трифонов. // SoftLine Со. Свободный режим доступа: http://matlab. exponenta.ru/optimiz/book_2/index.php (дата обращения: 10.09.2016).
 48. Кольцов Ю.В. Сравнительный анализ методов оптимизации для решения задачи интервальной оценки потерь электроэнергии / Ю. В. Кольцов, Е.В. Бобошко // Компьютерные иследования и моделирование  2013 – Т.5 №2 - С.231-239
 49. Byrd R.H. A limited memory algorithm for bound constrained optimization / Byrd [and others] // Technical Report NAM-08. — 1994, May.
 50. Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов. — М.: ЭНАС, 2009. — 456 с.
 51. Nocedal J. Numerical optimization / J. Nocedal, Stephen J. Wright // Springer – Verlog, New York. – 1999. – 634 p. ISBN 0-387-98793-2.
 52. Журахівський А.В. Оптимізація режимів електроенергетичних систем: навч. посіб. / А.В Журахівський, А.Я. Яцейко.  2-ге вид., випр.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010.  140 с.
 53. Цирлин А.М. Вариационные методы оптимизации управляемых объектов / А.М. Цирлин, В.С. Балакирев, Е.Г. Дудников– М.: Энергоатомиздат, 1975 – 447 с.
 54. Принцип найменшої дії в електротехніці та електроенергетиці [П.Д. Лежнюк, В.В. Кулик, В.В. Нетребський, В.В. Тептя]: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2014. – 218 с.
 55. Lezhnyuk, P. Selfoptimization of Electric Systems Modes as Hamilton Principle Manifestation / P. Lezhnyuk, V. Netrebskiy, // IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). – Kyiv, Ukraine, 2014.– P. 21–25. ISBN:978-1-4799-2265-9.
 56. Воронов А.А. Теория автоматического управления. В 2-х ч. Ч.II Теория нелинейных и специальных систем автоматического управления. – М: Высшая школа, 1986. 504 с.
 57. Sortomme E. Optimal power flow for a system of microgrids with controllable loads and battery storage / E. Sortomme, M. A. El-Sharkawi // Proc. IEEE/PES Power Syst. Conf. Expo.− Seattle, WA, USA, Mar. 2009
 58. Гришин А. А. Иследование эффективности метода пчелиного роя в задаче глобальной оптимизации [Електроний ресурс] / А. А. Гришин, А.П. Карпенко // Наука и образование  2010. – №8 - С.1-28. Режим доступа: http://technomag.bmstu.ru/doc/154050.html
 59. Яндульський О. С. Оптимальне регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелом розосередженого генерування з урахуванням їх належності одному власнику при використанні резерву активної потужності [Текст] / О. С. Яндульський, Г. О. Труніна, А. Б. Нестерко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.  2015.  № 2/91. – С.50 – 54.  ISSN 1995-0519.
 60. Лежнюк П. Д., Комар В. О., Собчук Д. С. Оцінювання впливу джерел відновлюваної енергії на забезпечення балансової надійності в електричній мережі [Текст] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 6. – С.1015. – ISSN 1997-9266.
 61. V. G. Kuznetsov, Yu. I. Tugay, O. G. Shpolianskyi, “Analysis of internal overvoltage in extra high voltage electrical networks and development of measures for their prevention and restriction”, In Works of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2013, vol. 2, pp. 117-123.
 62. Y. Tugay, “The resonance overvoltages in EHV network”, Proceedings of IEEE Sponsored Conference EPQU’09 – International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, Poland, Lodz, September 15-17, 2009 pp. 14-18.
 63. I. Dolginiv, Resonance in electrical networks and systems, Moskva, Gosenergoizdat, USRR, 1957.
 64. M. S. Libkind, Higher harmonics generated by transformers, Moskva, Publishing house of the academy of sciences of the USSR, Moskva, USSR,1962.
 65. V. Kuchanskyy, “Application of Controlled Shunt Reactors for Suppression Abnormal Resonance Overvoltages in Assymetric Modes”, 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2019, pp. 122-125.
 66. I. Hunko, V. Kuchanskyy, A. Nesterko, O. Rubanenko, Modes of electrical systems and grids with renewable energy sources, Academic Publishing, 2019.
 67. I. O. Hunko, V. V. Kuchanskyy, A. B. Nesterko, Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. vol. 2, Riga, Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2018.
 68. F. De Leon, A. Farazmand, S. Jazebi, “Elimination of residual flux in transformers by the application of an alternating polarity dc voltage source“, IEEE Transactions on Power Deliver., vol. 30, no. 4, Aug. 2015, pp. 1727-1734.
 69. W. Chandrasena, D. Jacobson, P. Wang, “Controlled Switching of a 1200 MVA Transformer in Manitoba“, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 31, no. 5, 2016, pp. 2390-2400.
 70. Yundong Song et al., “Simulation analysis of inrush current of three phase transformer based on Matlab“, Control and Decision Conference IEEE, 2017, pp. 3983-3985.
 71. Saeed Jazebi et al., “Reduction of Inrush Currents in Toroidal Transformers by Sector Winding Design“, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 10, 2016. pp. 6776-6780.
 72. R. Doğan, S. Jazebi, F. de León, “Investigation of transformer-based solutions for the reduction of inrush and phase-hop currents“, IEEE Trans. Power Electron., vol. 31, no. 5, 2016, pp. 3506-3516.
 73. Bilawal Rehman; Chongru Liu, “Analysis of Harmonic Overvoltages During Transformer Energization for Mass Rapid Transit Systems“, Bydgoszcz, Poland: IEEE, 2016.
 74. S. G. Abdulsalam, W. Xu, “A sequential phase energization method for transformer inrush current reduction-transient performance and practical considerations“, in IEEE Transactions on Power Delivery, 2007, vol. 22(1), pp. 208-216.
 75. J. H. Brunke, K. J. Fröhlich, “Elimination of transformer inrush currents by controlled switching – part II: application and performance considerations“, in IEEE Transactions on Power Delivery, 2001, vol. 16(2), pp. 281–285.
 76. N. Chiesa, H. K. Holidalen, “Novel approach for reducing transformer inrush currents: Laboratory measurements, analytical interpretation and simulation studies“, in IEEE Transactions on Power Delivery, 2010, vol. 25(4), pp. 2609-2612.
 77. R. S. Girgis, E. G. Nyenhius, “Characteristic of inrush current of present designs of power transformers“, Proc. IEEE Power and Energy Society General Meeting, Tampa, USA, June, 2007.
 78. Jiang Wei, Qiu Lu, Zheng Le, Li Canbing, Xia Yongwei, “Study on Application of Metal Oxide Arresters for Transient Overvoltage Suppression in the Half-Wavelength Transmission System“, Smart Grid and Electrical Automation (ICSGEA) 2017 International Conference on, pp. 139-142, 2017.
 79. Orosz, T., Sleisz, Á., Tamus, Z. Á. “Metaheuristic Optimization Preliminary Design Process of Core-Form Autotransformers”, IEEE Transactions on Magnetics, 52(4), Article number: 8400310, 2016. Enterprise Technologies. 2017. № 4. Issue 3-88. P. 66-79
 80. A. Kylymchuk, P. Lezhnyuk and O. Rubanenko, “Impact of linear regulator, installed in the electric grid of energy supply company, on power losses“,IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, 2017, pp. 411-416.
 81. Orosz, T., Borbély, B., Tamus, Z. Á. “Performance Comparison of Multi Design Method and Meta-Heuristic Methods for Optimal Preliminary Design of Core-Form Power Transformers”, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, 61(1), 2017, pp. 69-76.
 82. Diego Teruo Mendes de Souza, Jose Antenor Pomilio, “Comparison between lumped models for high-voltage high-frequency transformers”, Industry Applications (INDUSCON) 2018 13th IEEE International Conference, 2018, pp. 112-117.
 83. C. C. Davidson (2011) Power transmission with power electronics. In: 14th European Conference on Power Electronics and Applications, August 30 - September 1 2011
 84. A. M. Gole (2011) Dynamic reactive compensation: Reactive power fundamentals. In: 2011 IEEE/PES Power Systems Conference and Exposition, 20-23 March 20, 2011
 85. Y. Han and L. Xu (2011) A survey of the Smart Grid Technologies: background, motivation and practical applications. Przeglad Elektrotechniczny 87(6): 47-57
 86. S. Karimulla, P. S. Niranjan Kumar and G. Amer (2011) Enhancement of power transmis-sion system performance. In: 2011 International Conference on Emerging Trends in Elec-trical and Computer Technology, Nagercoi, pp 50-56. doi: 10.1109/ICETECT.2011.5760090.
 87. M. Karthikeyan and P. Ajay-D-Vimalraj (2011) Optimal location of shunt FACTS devices for power flow control. In: 2011 International Conference on Emerging Trends in Electrical and Computer Technology, Nagercoil, 2011, pp 154-159
 88. A. S. Siddiqui, T. Deb and F. Iqbal (2015) Optimal location of FACTS device using meta heuristic search algorithm. In: 2015 Annual IEEE India Conference (INDICON), New Delhi, 2015, pp. 1-4. doi: 10.1109/INDICON.2015.7443412.
 89. H. Liao and J. V. Milanović (2016) On capability of different FACTS devices to mitigate a range of power quality phenomen. IET Generation, Transmission & Distribution 11(5): 1202-1211 doi: 10.1049/iet-gtd.2016.1017.
 90. Z. Wei-jie, Z. Xiao-xin, L. Ya-lou, Z. Xing and X. De-chao (2010) Inverse-Hyperbolic Dynamic Model for Extra and Ultra Voltage Magnetically Controlled Shunt Reactor. In: International Conference on Electrical and Control Engineering, Wuhan, 2010, pp 2820-2823, doi: 10.1109/iCECE.2010.689.
 91. Belyaev A N,Serguei S V.(2015) Steady-state and transient stability of 500 kV long—distance AC transmission lines with magnetically controlled shunt reactors.2005 IEEE Russia Power Tech,St.Petersburg, 2005
 92. G.A. Evdokunin, A.A. Ragozin and Yu.G. Seleznev (1944) New technical solution to the problems of long-distance AC power transmission lines. In: 9th International Power System Conference St. Petersburg, 1994.
 93. C. Gama (1999) Brazilian North-South Interconnection control-application and operating experience with a TCSC. In: IEEE Power Engineering Society Summer Meeting 18-22 July 1999, vol. 2, pp 1103-1108
 94. S. Bernard, G. Trudel and G. Scott (1996) A 735 kV shunt reactors automatic switching system for Hydro-Quebec network. IEEE Trans. on Power Systems: vol. 11 (4), pp 2024-2030
 95. Kuchanskyy V.V. (2017) The prevention measure of resonance overvoltages in extra high voltage transmission lines. In: 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), pp 436-441. doi: 10.1109/UKRCON.2017.8100529
 96. Gu S., Dang J., Tian M., Zhang B. Compensation degree of controllable shunt re-actor in EHV/UHV transmission line with series capacitor compensation considered. In: Proceedings of International Conference on Mechatronics, Control and Electronic Engi-neering (MCE 2014), Shenyang, China August 29-31, 2014, pp 65–68
 97. Kuchanskyy V., Malakhatka D., Blinov I. Application of Reactive Power Com-pensation Devices for Increasing Efficiency of Bulk Electrical Power Systems. In: 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems, Kyiv, Ukraine, 2020, pp 83-86. doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160072
 98. Kuchanskyy V. The application of controlled switching device for prevention reso-nance overvoltages in nonsinusoidal modes. In: 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kiev, 2017, pp 394-399. doi: 10.1109/ELNANO.2017.7939785
 99. Kuchanskyy V. The prevention measure of resonance overvoltges in extra high voltage transmission lines. In: 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, 2017, pp 436-441. doi: 10.1109/UKRCON.2017.8100529
 100. Kuchanskyy V., Zaitsev I. O. Corona Discharge Power Losses Measurement Systems in Extra High Voltage Transmissions Lines. In:2020 IEEE 7th International Con-ference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020, pp 48-53. doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160088.
 101. V. Kuchanskyy, O. Rubanenko (2020) Influence assesment of autotransformer rema-nent flux on resonance overvoltage UPB Scientific Bulletin. Series C: Electrical Engineering, 2020, vol. 82(3): 233-250
 102. V. Kuznetsov, Y. Tugay and V. Kuchanskyy (2020) Investigation of transposition EHV transmission lines on abnormal overvoltages. Tekhnichna Elektrodynamika 2013(6), pp 51-56
 103. Blinov I.V., Zaitsev I.O., Kuchanskyy V.V. (2020) Corona discharge problem in extra of montoring power losses in overhead transmission lines. V.P. Babak, V. Isaienko, A.O. Zaporozhets (red.).Systems, Decision and Control in Energy I (p. 123-136). Springer
 104. V. Kuznetsov, Y. Tugay and V. Kuchanskyy (2012) Abnormal overvoltages in the modes of transmission lines EHV. Tekhnichna Elektrodynamika, 2012(2), pp 40-41
 105. V. Kuznetsov, Y. Tugay and V. Kuchanskyy (2017) Influence of corona discharge on the internal ovevoltages in highway electrical networks. Technical electrodynamics 2017(4), pp. 55-60
 106. V. Milanovic and Y. Zhang (2010) Global Minimization of Financial Losses Due to Voltage Sags With FACTS Based Devices. IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25(1), pp. 298-306
 107. B.S. Joshi, O.P. Mahela, S.R. Ola (2016) Reactive Power Flow Control Using Static VAR Compensator to Improve Voltage Stability in Transmission System. In: IEEE International Conference on Recnt Advances and Innovations in Engineering, December 2016.
 108. R. Chandrasekhar, D. Chatterjee, T.Bhattarcharya (2018) A Hybrid FACTS Topology for Reactive Power Support in High Voltage Transmission Systems. In: IECON 2018 - 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society October 21-23, 2018 at the historic Omni Shoreham Hotel, Washington DC, USA, 2018, pp 65-70
 109. M. V. Escudero and M. Redfern, "Parametric analysis of parallel resonance on shunt compensated transmission lines," 39th International Universities Power Engineering Conference, 2004. UPEC 2004., Bristol, UK, 2004, pp. 1181-1185 vol. 2.
 110. R. Luxenburger and P. Schegner (2005) Determination of secondary arc extinction time and characterization of fault conditions of single-phase autoreclosures. In: 2005 International Conference on Future Power Systems, 2005, pp 5 -10
 111. Lin Zhou ; Qiang Yi ; Mei Qin ; Luowei Zhou ; Xiaojun Zhou ; Yilin Ye Using novel unified power flow controller to implement two phases operating in extra-high-voltage transmission system : Proceedings. International Conference on Power System Technology 13-17 Oct. 2002 pp. 1913-1917. DOI: 10.1109/ICPST.2002.1067866
 112. V.G. Kuznetsov, Yu.I. Tugay Trends in the development of power supply systems. 2000 No. 2 Electrical Engineering and Power Engineering Р.73-76.
 113. V.G. Kuznetsov, Yu.I. Tugai Improving reliability and efficiency of bulk electrical networks // Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine:. - K .: IED NASU, 2009. - Issue 23. - P. 110-117.
 114. Shidlovsky A.K., Perkhach V.S., Skripnik O.I., Kuznetsov V.G. Power Systems with Power Transmission and DC Inserts / K : Naukova Dumka, 1992.
 115. Кучанський , В., & Малахатка , Д. (2021). АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (2-3). https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.057
 116. Кучанський , В., & Малахатка , Д. (2021). ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КЕРОВАНОЇ ПОПЕРЕЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ В МАГІСТРАЛЬНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ. ГРААЛЬ НАУКИ, (1), 228-233. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.045
 117. Кучанський, В., & Малахатка, Д. (2020). ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КЕРОВАНИМИ ПРИСТРОЯМИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 40-44. https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v2.13
 118. Зайцев, Е., & Кучанський, В. (2020). МОНІТОРИНГ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ СУЧАСНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ АЕРОЗЙОМКИ. Матеріали конференцій МЦНД, 83-86. https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v1.07
 119. Кучанський, В., & Малахатка, Д. (2020). КЕРУВАННЯ АВАРІЙНИМИ РЕЖИМАМИ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗАСОБАМИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 91-94. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.36
 120. Самсонов, Д., & Кучанський, В. (2020). РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА В МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ. Матеріали конференцій МЦНД, 37-39. https://doi.org/10.36074/11.09.2020.03
 121. Пізнак, В., & Кучанський, В. (2020). ВПЛИВ КОРОНУВАННЯ ПРОВОДІВ НА РЕЖИМИ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 77-79. https://doi.org/10.36074/18.09.2020.v1.29
 122. Кучанський, В. (2020). ПІДВИЩЕННЯ КЕРОВАНОСТІ НЕПОВНОФАЗНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. Матеріали конференцій МЦНД. https://doi.org/10.36074/04.12.2020.v2.14
 123. Колісник, В., & Кучанський, В. (2020). ПЕРЕНАПРУГИ НА НЕЙТРАЛІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 110-220 кВ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. https://doi.org/10.36074/18.12.2020.v6.07
 124. Кучанський, В. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОМПЕНСУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v3.23
 125. Кучанський , В. (2021). АВТОПАРАМЕТРИЧНЕ САМОЗБУДЖЕННЯ ПАРНИХ ГАРМОНІЧНИХ В ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ. Матеріали конференцій МЦНД. https://doi.org/10.36074/mcnd-05.03.2021.engineering.02
 126. Кучанський, В. (2021). РЕЗОНАНС В ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ З НЕНАВАНТАЖЕНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ). Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v2.27
 127. Кучанський , В., & Малахатка , Д. (2021). АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (2-3). https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.057
 128. Пізнак, В. і Кучанський, В. (2020) «НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ТРАНСПОЗИЦІЇ ПРОВОДІВ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ», Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, с. 130-132. doi: 10.36074/25.09.2020.v1.04.
 129. Samsonov, D. і Kuchanskyy, V. (2020) «OPTIMIZATION OF OPERATION MODES BULK ELECTRIC POWER GRIDS», Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, с. 83-85. doi: 10.36074/05.06.2020.v3.34.
 130. Kuchanskyy, V. (2020). CONTROLLED SHUNT REACTORS IN BULK ELECTRIC NETWORKS. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 38-40. https://doi.org/10.36074/15.05.2020.v2.15
 131. G. S. Lakshmi, O. Rubanenko, G. Divya and V. Lavanya, "Distribution Energy Generation using Renewable Energy Sources", 2020 IEEE India Council International Subsections Conference (INDISCON), pp. 108-113, 2020.
 132. V. Kuchanskyy, D. Malakhatka and B. Ihor, "Application of Reactive Power Compensation Devices for Increasing Efficiency of Bulk Electrical Power Systems," 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 83-86, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160072.
 133. Кузнецов В. Г. Модель ЛЕП для дослідження аномальних перенапруг / В. Г. Кузнецов, Ю. І. Тугай, В. В. Кучансь-кий // ХНТУСГ ім. П. Василенка. — 2011. — Вип. 116. — С. 41—43.
 134. Кузнецов В.Г., Тугай Ю.І., Кучанський В.В., Шполянський О.Г. Дослідження резонансних перенапруг наультрагармоніках парної кратності на ЛЕП 750 КВ // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук.пр. – К.: ІЕД НАНУ, 2012. – Вип. 29. – C. 20–26.
 135. Горбова Г. М. Приборы контроля линейных микроперемещений на основе бесконтактных электроемкостных трехэлектродных первичных измерительных преобразователей: дис. ... доктора техн. наук : 05.11.13/ Алтайский государственний технический университет им. И.И. Ползунова. Барнаул, 2003. 289 с.
 136. Патент України на винахід UA 115924 C2, G01B 7/14, G01D 5/24. Ємнісний сенсор для вимірювання повітряного зазору в генераторах / Левицький А.С., Зайцев Є.О., Кромпляс Б.А. – заявник Інститут електродинаміки НАН України. – № a 2016 03404; заявл. 01.04.2016; публ. 10.01.2018. – Бюл. № 1/2018.
 137. Патент України на винахід UA 117841 C2, G01B 7/14, G01D 5/24. Ємнісний сенсор для вимірювання повітряного зазору між статором та ротором в генераторах / Левицький А.С., Зайцев Є.О., Кромпляс Б.А. – заявник Інститут електродинаміки НАН України. – № a2016 04728; заявл. 28.04.2016; публ. 10.10.2018. – Бюл. № 19/2018.
 138. Zaitsev Ie., Levytskyi A. Hybrid electro-optic capacitive sensors for the fault diagnostic system of power hydrogenerator. Clean Generators - Advances in Modeling of Hydro and Wind Generators : монографія/ за ред. Dr. A. Ebrahimi. 185 p.: Intechopen, 2020, P. 25-42. DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.77988.
 139. Kuchanskyy V.V., Zaitsev Ie. Corona discharge problem in extra high voltage transmission line. Systems, Decision and Control in Energy II / за ред. A. Zaporozhets., V. Artemchuk: Springer, 2021, P. 3-30. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_1.
 140. Zaitsev Ie., Levytskyi A., Bereznychenko V. Hybrid diagnostics systems for power generators faults: systems design principle and shaft run-out sensors. Power systems research and operation: Selected Problems/ editors: Kyrylenko, O., Zharkin, A. and other.: Springer, 2021, P. 78-95. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-82926-1.
 141. Брагинец И.А., Зайцев Е.А., Кононенко А.Г., Масюренко Ю.А., Ниженский А.Д., Латенко В.И., Орнатський И.А. Коррекция погрешностей в высокоточных импульсных лазерных дальномерах// Технічна електродинаміка. – 2012. - №6. – с. 68- 74.
 142. Брагинец И.А., Зайцев Е.А., Кононенко А.Г., Масюренко Ю.А., Ниженский А.Д. Фазовый лазерный измеритель параметров вибраций с расширенным частотным диапазоном // Технічна електродинаміка. – 2013. - №1. – с. 82-86.
 143. Zaitsev Ie.O. "Analysis error of FMCW measuring systems considering the characteristics the mixers devices". Technical Electrodynamics. 2013. no. 6. pp. 82–87.
 144. Зайцев Е.А. Анализ погрешности лазерной частотно-фазовой измерительной системы обусловленной шумом гетеродинного фотоприемника. Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2013. - №36. – с. 127 – 132.
 145. Zaitsev Ie.O. " A study of synthesizers for multi frequency phase range finder system with using LABVIEW". Technical Electrodynamics. 2014. no2. pp. 84–88.
 146. Зайцев Є.О. Застосування імітаційного моделювання авторегресійних методів спектрального аналізу для вирішення задач вібродіагностики/ Є.О.Зайцев, І.О Брагинец. В.І., Синица , М.В.Лісогор //Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2014. - №37. – с. 109-113.
 147. Брагинец И.А., Зайцев Є.О., Кононенко А.Г., Масюренко Ю.А., Ниженский А.Д. Повышение помехоустойчивости фазовых лазерных дальномерных систем. Технічна електродинаміка. 2014. №3. С. 91– 96.
 148. Зайцев Е.А. Цифровая регистрация сигналов лазерных дальномеров на промежуточной частоте// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2014. - № 3 - c. 48 – 52.
 149. Брагинец И.А., Зайцев Е.А., Кононенко А.Г., Масюренко Ю.А., Сидорчук В.Є. Анализ фазовой системы автоматической коррекции частоты в лазерных дальномерах. Технічна електродинаміка. 2015. №1. С. 91 - 94.
 150. Зайцев Є.О., Сидорчук В.Є., Синица В.І., Лисогор М.В. Застосування авторегресійного аналізу на основі методу найменших квадратів в лазерних системах моніторингу. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2015. № 2. С. 43 – 48.
 151. Зайцев Е.А. Анализ погрешности дискретизации лазерных дальномеров на основе дискретного преобразования Гильберта. Технічна електродинаміка. 2015. №4. С. 89 - 94.
 152. Левицький А.С., Зайцев Є.О., Кромпляс Б.А Визначення функції перетворення ємнісного сенсора повітряного зазору в гідрогенераторі СГК 538/160-70М. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2016. Вип. 43. С. 134-137.
 153. Зайцев Є.О., Левицький А.С., Кромпляс Б.А. Експериментально-теоретичні дослідження ємнісного сенсору повітряного зазору для гідрогенераторів методами регресійного аналізу. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2016. № 2. с.34 – 40.
 154. Зайцев Є.О., Левицький А.С., Кромпляс Б.А. Похибки ємнісного вимірювача зазору в гідрогенераторі. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2016. Вип. 44. С. 50–55.
 155. Зайцев Е.А., Сидорчук В.Е., Шпилька А.Н. Использование спектрального анализа методом Берга при построении программно-математического обеспечения оптических систем вибродиагностики. Приборы и методы измерений. 2016. Т. 7, № 2. С. 186–194. DOI: https://doi.org/10.21122/2220-9506-2016-7-2-186-194.
 156. Левицький А.С., Зайцев Є.О. Гібридні волоконно-оптичні вимірювачі контрольно-діагностичних параметрів гідрогенераторів. Гідроенергетика України. – 2016. – № 3-4. – c. 32 – 33.
 157. Зайцев Е.А., Левицкий А.С., Сидорчук В.Е. Система контроля воздушного зазора гидрогенераторов. Приборы и методы измерений. 2017. №.8(2).С.122-130. DOI: 10.21122/2220-9506-2017-8-2-122-130
 158. Зайцев Є.О., Левицький А.С., Кромпляс Б.А., Сидорчук В.Є. Розробка апаратно-програмного забезпечення системи контролю повітряного зазору гідрогенераторів. Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2017. №24(100). С.151–161. DOI: 10.15276/eltecs.24.100.2017.19
 159. Зайцев Є.О., Левицький А.С. Способи живлення гібридних волоконно-оптичних вимірювачів контрольно-діагностичних параметрів гідрогенераторів. Гідроенергетика України. – 2017. – №1-2 – С. 14–19.
 160. Зайцев Є.О., Левицький А.С., Жукинский І.М., Кромпляс Б.А. Перетворювач інформаційних сигналів для гібридних оптоелектронних вимірювачів переміщень. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2017. № 4. С.31–37.
 161. Левицкий А.С., Зайцев Е.А., Кобзарь К.А. Измерение хода тарельчатых пружин в силовых аккумуляторах сердечника статора турбогенератора с помощью емкостного сенсора. Приборы и методы измерений. 2018 Т.9(2). С. 121-129. DOI: https://doi.org/10.21122/2220-9506-2018-9-2-121-129.
 162. Зайцев Є.О., Левицький А.С. Аналітичне визначення геометричних параметрів обвідної полюсів ротора гідрогенератора за даними сенсорів повітряного зазору. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2018. Вип. 50. С. 62–70.
 163. Зайцев Є.О. Програмно-математичне забезпечення систем ідентифікації ексцентриситету ротора гідрогенератора за даними сенсорів повітряного зазору. Гідроенергетика України. 2018. №.3-4. С.50–56.
 164. Zaitsev Ie.O., Levytskyi A.S., Novik A.I., Bereznychenko V.O., Smyrnova A.M. Research of a capacitive distance sensor to grounded surface. Telecommunications and Radio Engineering, 78(2):5-18 (2019) P.173-180. DOI: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v78.i2.80
 165. Зайцев Є.О., Левицький А.С., Кромпляс Б.А., Панчик М.В. Дослідження впливу магнітного поля промислової частоти на стабільність функціонування мікроконтролера STM32F051K8T6. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. 2019. Вип. 52. C. 80–86. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.52.080.
 166. Левицький А.С., Зайцев Є.О., Березниченко В.О. Особливості вимірювання радіального биття циліндричних поверхонь валу гідроагрегату. Гідроенергетика України. 2019. Вип. 1-2. C. 39 –44.
 167. Левицький А.С., Зайцев Є. О., Березниченко В. О. Відносна та абсолютна радіальна вібрація вала вертикального гідроагрегата. Гідроенергетика України. 2019. № 3-4. С. 36–39.
 168. Зайцев Є.О. Програмно-алгоритмічне забезпечення комп’ютеризованих оптико-електронних вимірювачів систем контролю та діагностики механічних дефектів потужних генераторів. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2020. Вип. 55. C. 94–100. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.55.095
 169. Измерительный преобразователь для емкостного сенсора воздушного зазора в гидрогенераторе / А.С. Левицкий, Е.А. Зайцев, В.А. Березниченко, А.Е. Сухорукова. Приборы и методы измерений. 2020. №.1(Т.11). С. 33-41. DOI: https://doi.org/10.21122/2220-9506-2020-11-1-33-41.
 170. Зайцев Є.О., Панчик М.В. Фізичні процеси та їх вплив на розвиток дефектів в осерді статора потужних генераторів. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2020. Issue: 224. P. 81–84. DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-224VIII27-20.
 171. Березниченко В.О., Зайцев Є.О. Безконтактний ємнісний сенсор системи контролю параметрів биття валів потужних електричних машин. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2020. Вип. 57. C. 81–88. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.081.
 172. Латенко В.І., Орнатський І.А., Філь С.О., Зайцев Є.О. Порівняння метрологічних властивостей схем цифрових перетворювачів для резистивних термосенсорів. Технічна електродинаміка. 2021. №1. С. 84-89. DOI: https://doi.org/10.15407/TECHNED2021.01.084
 173. Зайцев Є.О., Сидорчук В.Є. Ентропійний підхід при оцінюванні результатів вимірювання моніторингових систем // IX Міжнародна науково – практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» ИИРТК-2016 – 17-18 травня 2016, м. Київ, Україна - К.: НАУ, 2016. - с.96–98.
 174. Зайцев Є.О. Контроль повітряного зазору в гідрогенераторах на основі статистичного аналізу кутових вимірювань//Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" – 16-18 листопала 2016 р., м. Дніпро, 2016. – Дніпро: "Ліра", 2016. – с. 75–76.
 175. Зайцев Є.О. Використання статистичного аналізу кутових вимірювань при обробці результатів спостережень в системах моніторингу повітряного зазору в гідрогенераторах // Тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій" – 17-18 листопада 2016 р., м. Тернопіль, Україна. – Тернопіль:ТНТУ, 2016. – с. 201-202.
 176. Зайцев Е.А., Левицкий А.С., Сидорчук В.Е. Применение ЛЧМ-модуляции в волоконно-оптических системах мониторинга воздушного зазора гидрогенераторов // Сборник материалов докладов 9-й Международной научно-технической конференции "ПРИБОРОСТРОЕНИЕ-2016" – 23–25 ноября 2016 р., г. Минск, Беларусь. – Минск: БНТУ, 2016. – с. 58-59.
 177. Левицький А.С., Зайцев Є.О. Гібридні волоконно-оптичні вимірювачі фізичних параметрів ракетно-космічної техніки// Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Спеціальне приладобудування: стан та перспективи" – 6-7 грудня 2016 року, м. Київ, Україна – К.: КП СПБ "Арсенал", 2016 – с. 164-166.
 178. Зайцев Є.О., Левицький А.С., Балящук Л.І. Гібридні волоконно-оптичні вимірювачі фізичних параметрів літальних апаратів// Збірник тез доповідей XIII Міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2017” – 19-21 квітня 2017 р., м. Київ, Україна – К.: НАУ, 2017. – С.135-137
 179. Зайцев Е.А., Сидорчук В.Е., Архипова Л.В. Применение волоконно-оптических систем связи в системах технической диагностики энергетического оборудования// Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна безпека та комп'ютерні технології" ("Information Security and Computer Technologies") – 20-22 квітня 2017 року, м. Кропивницький, Україна – ЦНТУ, 2017 – С.139 -140.
 180. Зайцев Є.О., Левицький А.С., Кромпляс Б.А Способи живлення гібридних волоконно-оптичних сенсорів систем технічної діагностики електрообладнання// IX Міжнародна науково – практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» ІІРТК-2017 – 16-17 травня 2017, м. Київ, Україна - К.: НАУ, 2017. - С.97–100.
 181. Зайцев Е.А., Сидорчук В.Е. Моніторинг споруд гідроенергетичних комплексів лазерними далекомірами/Тези доповідей четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». 19 – 20 травня 2017 м. Київ, Україна – К. : КНУБА, 2017. – C. 33.
 182. Zaitsev Ie.O., Levytskyi A.S., Kromplyas B.A. Characteristic of capacitive sensor for the air gap control system in the hydrogenerator. First Ukraine Conference On Electrical And Computer Engineering (UKRCON): Proceedings of the 2017 IEEE, May 29 – June 2 2017 Kiev, 2017. Р. 390 – 394. DOI: https://doi.org/10.1109/UKRCON.2017.8100516
 183. Зайцев Є.О., Левицький А.С. Використання ємнісних сенсорів при контролі ступеня спресованості осердя статора турбогенераторів// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Матеріали XVII міжнар. наук.-техн. конференції (8-13 червня 2017 р., м. Одеса); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С.77-78
 184. Zaitsev I.O., Levytskyi A.S. Determination of response characteristic of capacitive coplanar air gap sensor// Proceedings of the 2017 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS-2017) August 29 – June 30, 2017 Kyiv, Ukraine – 2017. – P. 85 – 88. DOI: https://doi.org/10.1109/MRRS.2017.8075034
 185. Зайцев Є.О. Контроль механічних параметрів електрообладнання на основі комп'ютерної обробки оптичного потоку // ІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення 2017" КТІПР – 2017 17-19 жовтня 2017 р. м. Житомир – С. 126-127
 186. Зайцев Е.А. Оптоэлектронный датчик измерения биения вала турбо- и гидрогенераторов /Е.А.Зайцев, В.Е.Сидорчук//Сборник материалов докладов 10-й Международной научно-технической конференции "ПРИБОРОСТРОЕНИЕ-2017" – 01–03 ноября 2017 р., г. Минск, Беларусь. – Минск: БНТУ, 2017. – С. 366-368.
 187. Zaitsev I.O. Hybrid capacitive sensor for hydro- and turbo generator monitoring system/ I.O. Zaitsev, A.S.Levytskyi, B.A. Kromplyas // Proceedings of the International conference on modern electrical and energy system (MEES-17) November 15 – 17, 2017 Kremenchuk, Ukraine – 2017. – P.288-291. DOI: https://doi.org/10.1109/MEES.2017.8248913
 188. Левицький А.С. Ємнісний сенсор відстаней до заземленої поверхні з концентричними компланарними електродами/ А.С. Левицький, А.І. Новик, Є.О. Зайцев// Наукова конференція НТУУ "КПІ ім.. Ігоря Сікорського" Метрологія та вимірювальна техніка, МІВТ-2017 22 листопада 2017, м. Київ, Україна. – 2017 – C. 30-33.
 189. Зайцев Є.О. Модель зміни повітряного зазору в гідро- та турбогенераторах // Тези доповідей XV Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”, 22 – 24 листопада 2017 р., м. Дніпро, Україна. – Дніпро: "Ліра", 2017. – с. 77–78.
 190. Левицький А.С., Зайцев Є.О., Закусило С.А. Спосіб визначення деяких механічних дефектів потужних генераторів за результатами вимірювання повітряного зазору// Тези доповіді X Міжнародної науково–практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» ІІРТК-2018 (22-23 травня 2018, м. Київ, Україна) – К.: НАУ, 2018. – С.111 – 113.
 191. Зайцев Є.О., Левицький А.С. Визначення орбіти центру обертання ротора потужного генератора за результатами вимірювання повітряного зазору // Матеріали XVIII міжнар. наук.-техн. конференції: Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (8-13 червня 2018 р., м. Одеса, Україна); Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса-Хмельницький: ХНУ, 2018. – С.44-45.
 192. Левицький А.С., Зайцев Є.О., Тітко В.О., Прус В.В. Силовий акумулятор стабілізації тиску пресування осердя статора турбогенератора з контролем ходу тарілчастих пружин// Тези доповіді XVIII Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми енергоресурсозбереження в електроенергетичних системах. Наука, освіта та практика" ICPEES 2018 (15–17 травня 2018 р., м. Кременчук, Україна) – Кременчук: КрНУ, 2018. – Вип. 5/2018. – С. 114 – 116.
 193. Закусило С.А., Зайцев Є.О., Левицький А.С., Жукинский І.М. Розробка математичної моделі для визначення статичного ексцентриситету ротора гідрогенераторів//Збірник матеріалів XIX Міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті", 26-28 вересня 2018 р., м. Київ, Україна. – К.: ТОВ "Календар", 2018. – С. 515-519.
 194. Зайцев Є.О Гібридні електронно-оптичні вимірювачі механічних параметрів потужних гідрогенераторів// Збірник матеріалів XIX Міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті", 26-28 вересня 2018 р., м. Київ, Україна. – К.: ТОВ "Календар", 2018. – С. 520-525.