Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Scientific monographs

Моделі та засоби автоматизації систем організаційного управління енергоринком: монографія

DOI
https://doi.org/10.36074/mtzasoye-monograph.2022
Published
25.04.2022

Abstract

Монографію присвячено дослідженням розвитку спеціалізованих засобів математичного і комп’ютерного моделювання, інформаційно-технологічного забезпечення автоматизації процесів підготовки і прийняття рішень відповідними системами організаційного управління структурними елементами енергосистеми та енергоринку із розвинутими засобами змістовної обробки даних і користувацького інтерфейсу учасників конкурентного ринку електричної енергії, діючих в умовах складних взаємовідносин та потенційних ризиків. Визначаються особливості функціонування ринку електричної енергії, які вимагають вдосконалених комп’ютерних засобів моделювання, що забезпечують учасникам ринку можливість формулювати та акцептувати стратегії власної поведінки на різних сегментах конкурентного ринку. Аналізуються існуючі рішення та дослідження в області створення сучасних програмних засобів моделювання, прогнозування та оптимізації функціонування енергетичних ринків у світі. Визначається напрямок розвитку таких засобів та запропоновано структурно-функціональний склад інформаційно-технологічного забезпечення, яке подається функціональними складовими процесу підготовки та прийняття рішень стосовно вироблення стратегії власної поведінки учасника ринку на його сегментах. Викладено комплексний підхід до формалізації показників функціонування характеристик ринку, що підлягають контролю у процесі оперування засобами математичного і комп’ютерного моделювання, із акцентом на програмно-алгоритмічну складову. Такий крок має на меті забезпечення механізму контролю заданих показників названих характеристик в автоматизованому режимі вже на етапі проєктування у процесі розроблення імітаційних моделей функціонування сегментів ринку електричної енергії.

Монографія призначена для наукових співробітників, спеціалістів та фахівців в галузі інформаційного обміну та функціонування ринків електричної енергії, аспирантів та студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей електроенергетичних систем і комплексів.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Монографія підготовлена за результатами досліджень, які виконуються за проєктами «Розроблення системи моделювання ОЕС України з великими частками обсягів виробництва електроенергії енергоблоками АЕС та енергетичними установками, що використовують ВДЕ» (шифр - МодельОЕСУ, № держ. реєстрації  0122U002122) та «Розроблення методів та засобів верифікації артефактів процесу проєктування систем критичного призначення» (шифр - Артефакт, № держ. реєстрації 0121U110615), що фінансуються за кодом програмної класифікації видатків 6541230 (прикладні дослідження).

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (протокол №2 від 24 березня 2022 року), Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту електродинаміки НАН України (протокол №4 від 21 квітня 2022 року).

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

REVIEWERS:

Денисюк Сергій Петрович - доктор технічних наук, професор, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Винничук Степан Дмитрович - доктор технічних наук, професор, завідувач відділу моделювання енергетичних процесів і систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Україна

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ЗМІСТ:

СКОРОЧЕННЯ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРИНКОМ
   1.1. Комп'ютерні моделюючі системи автоматизації процесів прийняття рішень системою організаційного управління ринком електричної енергії
   1.2. Аналіз стану сучасних досліджень із створення систем організаційного управління ринком електроенергії
   1.3. Напрями вдосконалення та розвитку СППР для організаційного управління ринком електричної енергії
   1.4. Концепція створення інформаційно-технологічного забезпечення для автоматизації процесів прийняття рішень системою організаційного управління ринку
      1.4.1. Організаційна модель інформаційно-технологічної платформи автоматизації процесів прийняття рішень
      1.4.2. Концептуальна модель інформаційно-технологічної платформи автоматизації процесів прийняття рішень
   1.5. Об'єктно-орієнтований підхід до створення адаптивної системи підтримки прийняття рішень
      1.5.1. Аналіз подання процесів функціонування системи організаційного управління
      1.5.2. Інформаційна модель предметної області системи організаційного управління
      1.5.3. Функціональна модель інформаційно-технологічної платформи автоматизації процесів прийняття рішень
   1.6. Організація інтерфейсу користувача системи підтримки прийняття рішень
      1.6.1. Класифікація операцій взаємодії користувача з об'єктами предметної області СОУ
      1.6.2. Інформаційна модель подання інтерфейсів користувача СППР
      1.6.3. Функціональні модулі інтерфейсів користувача СППР
   1.7. Інформаційно-моделююча система аналізу процесів ціноутворення на ринку електричної енергії
      1.7.1. База даних інформаційно-моделюючої системи
      1.7.2. Інтерфейси інформаційно-моделюючої системи

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З УРАХУВАННЯМ МЕРЕЖЕВИХ ОБМЕЖЕНЬ ОЕС УКРАЇНИ ТА ЗА УМОВ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ
   2.1. Загальні методологічні підходи до системи імітаційного моделювання ринку електроенергії України
   2.2. Вимоги до взаємодії між процесами ціноутворення при моделюванні сегментів ринку електроенергії України
   2.3. Методичні підходи до реалізації розрахункової моделі ринку «на добу наперед» в Україні
   2.4. Моделі розрахунку результатів «ринку на добу наперед» з урахуванням мережевих обмежень на потоки електричної енергії між окремими областями ринку
   2.5. Приклад оцінки доцільності інтеграції окремої цінової зони ОЕС України до європейського ринку електричної енергії

РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖУВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
   3.1. Артефакти як форма подання процесів управління
   3.2. Аналіз засобів формалізації процесів управління
   3.3. Виокремлення ієрархічних рівнів
   3.4. Подання спадковості артефактів
   3.5. Аналіз сценаріїв оперування артефактами
      3.5.1. Аналіз синтетичного сценарію
      3.5.2. Аналіз прикладного сценарію

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Year of publication: 2022
Language: Ukrainian
Authors: Borukaiev Z.Kh., Blinov I.V., Ostapchenko K.B., Chemerys O.A., Shkarupylo V.V.

Translation: No
Translator: -

Type: Hardcover book
Number of pages: 122

Format: 148x210x13mm
ISBN: 978-617-8037-82-6
UDC: 621.31: 004.94

References

 1. Соловьев И.В. Проблемы исследования сложной организационно-технической системы // Вестник МГТУ МИРЭА, 2013, №1(1), С. 20-40.
 2. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. М.: Изд-во физ.-мат. лит., 2012, 604 с.
 3. Аверченко В.И., Ерохин В.В. Системы организационного управления: учебное пособие, 3-е изд., стереотип. М.: Флинта, 2011, 208 с.
 4. Додонов О.Г. Комп`ютерне моделювання процесів організаційного управління // Вісн. НАН України, 2016,№ 1, С. 69 – 71.
 5. Саух С.Е. Методология и методы математического моделирования энергетики в рыночных условиях // Електронне моделювання. 2018, 40, №3, С. 3-32.
 6. The National Energy Modeling System: An Overview 2018, available at: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/nems/documentation/.
 7. Plexos market simulation software, available at: https://energyexemplar.com/ solutions/plexos/.
 8. Aurora electric modeling, forecsting and analysis software, available at: https://energyexemplar.com/solutions/aurora/.
 9. Eom S.B. Decision support systems research: current state and trends // Industrial Management & Data Systems. 1999, vol. 99/5, pp. 213-220.
 10. Eom S.B. DSS, BI, and Data Analytics Research: Current State and Emerging Trends (2015–2019) // Decision Support Systems X: Cognitive Decision Support Systems and Technologies. Springer International Publishing. 2020, рр. 167-179.
 11. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И. Подход к построению систем поддержки принятия решений для автоматизации процессов организационного управления в энергетике // Адаптивні системи автоматичного управління, 2017, №1(30), С.36 - 48.
 12. Ларичев О.И., Петровский А.Б. Системы поддержки принятия решений: современное состояние и перспективы развития // Итоги науки и техники: Техническая кибернетика. М.: ВИНИТИ, 1987, 21, С. 131-164.
 13. Тиханычев О.В. Теория и практика автоматизации поддержки принятия решений. М.: Эдитус, 2018, 76 с.
 14. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: Теория и практика. М.:Наука, 1986, 288 c.
 15. Основы автоматизации управления производством / И.М. Макаров, Н.М. Евтихиев, Н.Д. Дмитриева и др.; Под ред. И.М. Макарова. –М.: Высшая школа, 1983,504 с.
 16. Гнучкі комп’ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація, управління / Л.С. Ямпольський, П.П. Мельничук, К.Б. Остапченко, О.І. Лісовиченко. – Житомир: ЖДТУ, 2010, 786 с.
 17. Трахтенгерц Э.А. Компьютерные системы поддержки принятия управленческих решений // Информационные технологии в управлении: Проблемы управления, 2003, № 1, С. 13-28.
 18. Остапченко К.Б., О.І. Лісовиченко О.І., Євдокімов В.А, Борукаєв З.Х. Створення інформаційно-моделюючої системи аналізу процесів ціноутворення на ринку електричної енергії // Електронне моделювання, 2021, Т.43, №4, С. 51-68.
 19. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б., Лисовиченко О.І. Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком // Адаптивні системи автоматичного управління, 2018, №1(32), С. 3-14. DOI: https://doi.org/10. 20535/1560-8956.32.2018.145538.
 20. Sprague, R. H., Carlson, E. D. (1982). Building effective decision support systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 21. Sprague, R. H., Watson, H. J. (1996). Decision support for management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 22. Теоретико-ігрове та об‘єктно-орієнтоване моделювання систем організаційного управління: монографія / В.Ф. Євдокимов, З.Х. Борукаєв, К.Б. Остапченко, О.І. Лісовиченко. Київ: ТОВ «Три К», ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України, 2019, 283 с.
 23. IEC 62325-301. Framework for energy market communications. Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://webstore.iec.ch/publication/31487.
 24. IEC 62325-351. Framework for energy market communications. Part 351: CIM European market model exchange profile, 2016. [Електронний ресурс] https://webstore.iec.ch/publication/25128.
 25. Колесов Ю.Б. Объектно-ориентированное моделирование сложных динамических систем. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004, 240 с.
 26. Грэхэм И. Объектно-ориентированное моделирование. Принципы и практика. М.: Изд-во Вильямс, 2004, 880 с.
 27. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++: Третье изд.; пер. с англ. И. Романовского, Ф. Андреева. М.: Изд-во Вильямс, 2008,720 с.
 28. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б. Лисовиченко О.І. Объектно-ориентированное моделирование процессов функционирования субъектов организационно-технических систем // Електронне моделювання,2018,40, №6, С. 37-52. https://doi.org/10.15407/emodel.40.06.037.
 29. Ostapchenko K. Lisovychenko О., Evdokimov V. Functional organization of system of support of decision-making of organizational management // Адаптивні системи автоматичного управління, 2020, №1(36), С. 17-31. URL: https://doi.org/10.205 35/1560-8956.36.2020.209753.
 30. Трофимова Л.А., Трофимов В.В. Управленческие решения (методы принятия и реализации). СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011, 190 с.
 31. Про ринок електричної енергії: Закон України № 2019-VIII від 13.04.2017 р.
 32. Іванов Г.А., Блінов І.В., Парус Є.В. Комплексна розрахункова модель ринку на добу наперед та балансуючого ринку електроенергії України // Промелектро, 2016, № 4-5, С. 8-12.
 33. Блінов І.В., Парус Є.В. Вимоги до математичного забезпечення балансуючого ринку електричної енергії України // Технічна електродинаміка, 2012, № 2, С. 30 – 32.
 34. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №307 від 14.03.2018 «Про затвердження Правил ринку».
 35. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №308 від 14.03.2018 «Про затвердження правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку».
 36. ENTSOE Operation Handbook. P5 - Policy 5: Emergency Operations.
 37. The harmonised electricity market role model. Version: 2015-01 Approved. ENTSO-E AISBL. Brussels, 2020, 23 р.
 38. Кириленко О.В., Блінов І.В., Корхмазов Г.С., Попович В.І. Рольова модель конкурентного оптового ринку електричної енергії в Україні: концептуальна схема, сегменти та ролі учасників// Праці Ін-ту електродинаміки НАН України, Вип. 25, 2010, С. 5-13.
 39. Блінов І.В., Попович В.І. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії // Проблеми загальної енергетики, 2011, №3(26), С. 5-11.
 40. Блінов І.В., Кучанский В.В., Шкарупило В.В., Парус Є.В. Формалізація опису процесів організації взаємодії учасників та систем управління ринком електричної енергії на основі рольових моделей // The 12th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (August 11-13, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada, 2021, pр. 192-201.
 41. Blinov I., Tankevych S. The harmonized role model of electricity market in Ukraine. In: Proc. 2nd Int. Conf. Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2016. DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS.2016.7521861.
 42. Ventosa M, Baillo A., Ramos A., Rivier M. Electricity market modeling trends// Energy Policy, 2005, № 33(7), рр. 897-913. DOI: 10.1016/j.enpol.2003.10.013.
 43. Lin J., Magnago F. Electricity Markets: Theories and Applications// IEEE Press Series on Power, 2017, pp. 352.
 44. Mantyssari P. Electricity Marketplaces. EU Electricity Trade Law. Springer, Cham. 2015, рр. 169-346.
 45. Куцан Ю.Г., Блінов І.В., Іванов Г.А. Моделювання тарифо- та ціноутворення на роздрібному ринку електричної енергії України в нових умовах функціонування // Електронне моделювання, 2017, № 5, С. 71-79.
 46. Ivanov H., Blinov I., Parus Ye. Simulation Model of New Electricity Market in Ukraine// 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2019, рр. 339-342. DOI: https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764184.
 47. Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Постанова НКРЕКП від 26.04 2019 року № 641 у редакції постанови НКРЕКП 13 грудня 2019 року N 2802.
 48. Ivanov H. A., Blinov I.V., Parus E.V. Architecture of tools of estimating the influence of renewable sources on the electricity cost in Ukraine // Natural and Technical Sciences, 2020, VIII (30), Issue 244, рр. 49-52.
 49. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №763 від 03.04.2020 «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів».
 50. Блінов І.В Методи та моделі забезпечення функціонування конкурентного ринку електричної енергії в Україні // Вісник НАН України, 2013, №6, С. 81-87.
 51. Блінов І.В. Проблеми функціонування та розвитку ринку електричної енергії України. (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2021 р.) //Вісник НАН України, 2021, № 3, С. 20-28. doi: https://doi.org/ 10.15407/visn2021.03.020.
 52. Кириленко О.В., Денисюк С.П., Блинов И.В., и др. Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы. Под общ. ред. акад. НАН Украины А.В. Кириленко. К.: Ин-т электродинамики НАН Украины, 2014, 408 с.
 53. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими. Під заг. Ред. Акад. НАН України О.В. Кириленко. К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2016, 400 с. ISBN 978-966-02-7913-1.
 54. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б. Построение математической модели функционирования оптового рынка электроэнергии для решения задач организационного управления// Электронное моделирование, 2007, №2, 29, С. 73-84.
 55. Борукаев З.Х. Подход к построению компьютерных моделей для оперативного (суточного) планирования поставок электрической энергии в условиях оптового рынка. Часть 1. Формулировка задачи / З.Х. Борукаев, К.Б. Остапченко, О.И. Лисовиченко // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. - К.: 2012, Вип. № 63, С. 192-198.
 56. Blinov I., Kyrylenko O., Parus E., Rybina O. Decentralized Market Coupling with Taking Account Power Systems Transmission Network Constraints // Power Systems Research and Operation. Selected Problems. Studies in Systems, Decision and Control. Springer. 2021 pp. 1-22. DOI: 10.1007/978-3-030-82926-1_1.
 57. Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії. К.: Наукова думка, 2015, 250 с.
 58. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Е.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії // Проблеми загальної енергетики, 2010, № 3, С. 5-12.
 59. Блінов І.В., Парус Е.В. Аспекти протиріч логіки прийняття та відхилення блокових заявок на біржі електроенергії: способи уникнення протиріч. Електропанорама, 2010, № 7-8, С. 25-27.
 60. Іванов Г.А., Блінов І.В. Складові процесу імітаційного моделювання лібералізованого ринку електричної енергії України // Електричні мережі та системи, 2018, № 4-5, С. 58-62.
 61. Кириленко О.В. Блінов І.В., Корхмазов Г.С., Попович В.І. Інформаційно-технологічні системи конкурентного ринку електричної енергії в Україні // Проблеми загальної енергетики, 2009, № 19, С. 16-22.
 62. Левінгтон І. Україна – впровадження Концепції оптового ринку електроенергії (ОРЕ) // Електропанорама, 2009, №1-2, С. 40-44.
 63. Кириленко О.В. Блінов І.В., Танкевич С.Є. Побудова бізнес-інформаційних моделей організації енергетичного менеджменту при впровадженні нової моделі ринку електроенергії України // Енергетика: економіка, технології, екологія, 2016, № 3, С. 7-14.
 64. Блінов І.В., Парус Є.В., Шкарупило В.В. Структура та моделі інформаційної взаємодії учасників ринку електричної енергії. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021, 114 с. DOI: https://doi.org/10.36074/stmivyree-monograph.2021.
 65. Кириленко О.В., Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Блінов І.В. Енергетика України та реалії глобального потепління // Технічна електродинаміка, 2020, № 4, С 52-61. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.03.052.
 66. Іванов Г.А., Блінов І.В., Парус Є.В., Мірошник В.О. Складові моделі для аналізу впливу відновлювальних джерел енергії на ринкову вартість електроенергії в Україні // Технічна електродинаміка, 2020, № 4, C. 72-75. DOI: https://doi. org/ 10.15407/techned2020.04.072.
 67. Про затвердження Кодексу систем передачі: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309.
 68. Блінов І.В., Парус Є.В., Рибіна О.Б. Способи визначення плати електростанціям за готовність та фактичне надання послуг з первинного та вторинного регулювання частоти в Україні // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України, 2012, Вип. 33, С. 128-133.
 69. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018 «Про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії».
 70. Блінов І.В., Мірошник В.О., Шиманюк П.В. Короткостроковий інтервальний прогноз сумарного відпуску електроенергії виробниками з відновлювальних джерел енергії // Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2019, Вип. 54, С. 5-12. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.005.
 71. Блінов І.В., Корхмазов Г.С. Використання штучних нейронних мереж для розв’язання задачі короткострокового прогнозування оптових ринкових цін на електричну енергію // Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2009, Вип. 23, С. 15-22.
 72. Блінов І.В., Корхмазов Г.С., Попович В.І., Зозуля А.М. Короткострокове прогнозування оптових цін на електричну енергію з використанням радіально-базисних штучних нейронних мереж. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України, 2009, Вип. 24, С. 23-31.
 73. Blinov I., Miroshnyk V., Shymaniuk P. The cost of error of "day ahead" forecast of technological losses of electrical energy. Tekhnichna elektrodynamika. 2020. No 5. Pp. 70–73. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.05.070.
 74. Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Імітаційне моделювання функціонування балансуючого ринку електроенергії з урахуванням системних обмежень на параметри режиму ОЕС України // Технічна електродинаміка. 2017, № 6, С. 72-79. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.06.072.
 75. Парус Є.В., Блінов І.В. Складові імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електричної енергії України // Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2019, Вип. 53. С. 28-34.
 76. Momoh J., Mili L. Economic Market Design and Planning for Electric Power Systems // Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2009. pp. 277. DOI:10.1002/9780 470529164.
 77. Hogan W. Electricity market structure and infrastructure. Time on Energy Policy Conference. Harvard University. 2008.
 78. Cramton P. Electricity market design. Oxford Review of Economic Policy, 2017, 33.4, рр. 589-612.
 79. Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Дослідження організації конкурентної моделі ринку електроенергії України з урахуванням мережевих обмежень в ОЕС України // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 2016, № 45, С. 34-39.
 80. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В., Іванов Г.А. Імітаційна модель ринку електричної енергії «на добу наперед» з неявним врахуванням мережевих обмежень енергетичних систем // Технічна електродинаміка, 2019, № 5, С. 60-67. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.05.060.
 81. Блінов І.В., Парус Є.В. Врахування мережевих обмежень та мінімізація різниці цін між ринками електроенергії // Технічна електродинаміка, 2015, № 5, С. 81-88.
 82. Блінов І.В. Зональне ціноутворення як спосіб врахування мережевих обмежень на біржі електроенергії // Проблеми загальної енергетики, 2011, № 2(25), С. 49-53.
 83. Trilateral market coupling algorithm, March 2006. URL: http://static.epexspot.com/ document/3828/061025_TLC-Algorithm.pdf.
 84. Basagoiti P., Gonzalez J.J., Alvarez M. An algorithm for the decentralized market coupling problem. Electricity Market. 2008. EEM 2008. 5th International Conference on European. URL: http://oa.upm.es/4174/1/INVE_MEM_2008_58764.pdf.
 85. Кириленко О.В., Блінов І.В. Парус Є.В. Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель // Технічна електродинаміка, 2011, № 2, С. 36-43.
 86. Power exchange spot market trading in Europe: theoretical considerations and empirical evidence. OSCOGEN, 2002, 29 p.
 87. Laszlo V. Regional market integration. Why and how. Magyar Energia Hivatal. 2006, 22 p.
 88. EPEX Spot Operational Rules. EPEX Spot. 2012. 35 p.
 89. CWE Enhanced Flow-Based MC feasibility report. CWE Steering Committee. 2011, 99 p.
 90. Блінов І.В., Парус Є.В. Спосіб реалізації аукціону пропускної спроможності міждержавних перетинів між ринками електричної енергії // Технічна електродинаміка, 2014, № 5, С. 56-58.
 91. COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management.
 92. Блінов І.В., О.Б. Рибіна, Є.В. Парус, С.Є. Танкевич. Математична модель розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів між двома ринками електричної енергії // Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2014, Вип. 37, С. 125-130.
 93. Blinov I.V. New approach to congestion management for decentralized market coupling using net export curves. CIGRE Session 46. 2016.
 94. Олефір Д.О., Бабіч В.Ю, Блінов І.В. Актуальні проблеми забезпечення ОЕС України ресурсами регулювання частоти та потужності // Енергетика: економіка, технології, екологія, 2021, № 3, С. 39-46. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2021. 251196.
 95. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В. Оцінка роботи електростанцій при наданні допоміжних послуг з первинного та вторинного регулювання частоти в ОЕС України // Технічна електродинаміка, 2013, № 5, С. 55-60.
 96. Blinov I., Parus E. Approach of Reactive Power Pricing for Ancillary Service of Voltage Control in Ukraine. Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), 2014 IEEE International Conference on. 2014, рр. 145-148.
 97. Денисюк С.П. Енергетичний перехід – вимоги якісних змін у розвитку енергетики // 2019 // Енергетика: економіка, технології, екологія, №1, С. 7-28.
 98. Кириленко О.В., Блінов І.В., Парус Є.В., Трач І.В. Оцінка ефективності використання систем накопичення електроенергії в електричних мережах // Технічна електродинаміка, 2021, №4, С. 44-54. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2021. 04.044.
 99. Парус Є.В., Блінов І.В. Олефір Д.О. Оцінка економічного ефекту від надання системами накопичення електричної енергії послуги балансування в ОЕС України // Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2021, №60, С. 28-37. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2021.60.028.
 100. Блінов І.В. Наукові основи організації взаємодії сегментів ринку електричної енергії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14. 01 «Енергетичні системи та комплекси» (141–Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). Інститут електродинаміки Національної академії наук України, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Київ. 2018.
 101. Broy M. A logical approach to systems engineering artifacts and traceability: from requirements to functional and architectural views. Engineering dependable software systems: NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security / eds. M. Broy, D. Peled, G. Kalus. Amsterdam: IOS Press, 2013, Vol. 34, рр. 1-48. DOI: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-207-3-1.
 102. Espinoza H. et al. Annotating UML Models with Non-functional Properties for Quantitative Analysis. In: Bruel, JM. (eds) Satellite Events at the MoDELS 2005 Conference. MODELS 2005. Lecture Notes in Computer Science, 2006, Vol. 3844, Berlin, Heidelberg: Springer, рр. 79–90. DOI: https://doi.org/10.1007/11663430_9.
 103. IEEE 1012-2016. IEEE Standard for system, software, and hardware verification and validation. [Approved: 28 September 2017]. URL: https://ieeexplore.ieee.org/ document/8055462 (дата звернення: 22.04.2022).
 104. Van Tendeloo Y., Vangheluwe H. An evaluation of DEVS simulation tools, SIMULATION, 2017, Vol.93, No.2, рр.103-121. DOI: https://doi.org/10.1177/0037549716678330
 105. Shkarupylo V. A Technique of DEVS-Driven Validation. Proc. XIIIth Int. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science, TCSET'2016 (Lviv-Slavske, Ukraine, February 23–26, 2016). рр. 495-497. DOI: 10.1109/TCSET.2016.7452097.
 106. Шкарупило В. В., Кудерметов Р. К., Польська О.В. DEVS-орієнтована методика валідації композитних веб-сервісів // Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2015, № 4, С. 79-86. URL: http://ric.zntu.edu.ua/article/download/60404/56195/ 123496.
 107. Larman C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd Edition. Pearson, 2004. 736 p.
 108. Shkarupylo V. A Simulation-driven Approach for Composite Web Services Validation. Proc. 27th Int. Central European Conference on Information and Intelligent Systems, CECIIS 2016 (Varazdin, Croatia, September 21–23, 2016), рр. 227-231.
 109. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів напряму 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" всіх форм навчання (I частина) / Укл.: В.В. Шкарупило, М.Б. Ільяшенко, О.В. Польська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015, 46 с. URL: http://eir.zp.edu.ua/bitstream/ 123456789/414/1/M05235.pdf.
 110. Shkarupylo V. V., Tomičić I., Kasian K. M. The investigation of TLC model checker properties // Journal of Information and Organizational Sciences, 2016, Vol. 40, No. 1. рр. 145-152. doi: https://doi.org/10.31341/jios.40.1.7.
 111. Shkarupylo V. V., Tomičić I., Kasian K. M., Alsayaydeh J. A. J. An Approach to increase the Effectiveness of TLC Verification with Respect to the Concurrent Structure of TLA+ Specification // International Journal of Software Engineering and Computer Systems, 2018, Vol. 4, No. 1, рр. 48-60. DOI: https://doi.org/10.15282/ijsecs.4.1.2018.4. 0037.
 112. Clarke E.M., Grumberg O., Kroening D., Peled D., Veith H. Model checking. 2nd ed. Massachusetts: The MIT Press, 2018.
 113. Pakonen A., Tahvonen T., Hartikainen M., Pihlanko M. Practical applications of model checking in the Finnish nuclear industry. Nuclear Plant Instrumentation, Control and Human Machine Interface Technologies: Proc. 10th International Topical Meeting (San Francisco, CA, USA, 11-15 June 2017). рр. 1342-1352.
 114. Resch S., Paulitsch M. Using TLA+ in the Development of a Safety-Critical Fault-Tolerant Middleware. Software Reliability Engineering Workshops: Proc. 2017 IEEE International Symposium (Toulouse, France, 23-26 October 2017). рр. 146-152. DOI: https://doi.org/10.1109/ISSREW.2017.43.
 115. Nardone V., Santone A., Tipaldi M., Liuzza D., Glielmo L. Model checking techniques applied to satellite operational mode management // IEEE Systems Journal, 2019, Vol. 13, No. 1, рр. 1018-1029. DOI: https://doi.org/10.1109/JSYST.2018.2793665.
 116. Newcombe C. Why Amazon chose TLA+. Abstract State Machines, Alloy, B, TLA, VDM, and Z : ABZ 2014 Int. Conf., Lecture Notes in Computer Science. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014, Vol. 8477, рр. 25-39.
 117. Newcombe C., Rath T., Zhang F., Munteanu B., Brooker M., Deardeuff M. How Amazon web services uses formal methods. Communications of the ACM, 2015, Vol. 58, No. 4, рр. 66-73. DOI: https://doi.org/10.1145/2699417.
 118. Sputh B., Verhulst E., Mezhuyev V. OpenComRTOS: Formally developed RTOS for Heterogeneous Systems, 2010. DOI: http://doi.org/10.13140/2.1.1488.0006.
 119. Verhulst E., Boute R. T., Faria J. M. S., Sputh B. H. C., Mezhuyev V. Formal Development of a Network-Centric RTOS: Software Engineering for Reliable Embedded Systems. Springer Publishing Company, Inc., 2011, 236 p.
 120. Kim J. H., Larsen K. G., Nielsen B., Mikucionis M., Olsen P. Formal Analysis and Testing of Real-Time Automotive Systems Using UPPAAL Tools. Formal Methods for Industrial Critical Systems, FMICS'2015 : International Workshop. Part of LNCS (Oslo, Norway, June 22-23, 2015). 2015, Vol. 9128, рр. 47-61.
 121. Shkarupylo V. V., Kudermetov R. K., Polska O. V. On the approaches to cyber-physical systems simulation // Advances in Cyber-Physical Systems (ACPS) Vol. 3, No. 1, 2018, рр. 51-54. DOI: https://doi.org/10.23939/acps2018.01.051.
 122. Shkarupylo V. Kudermetov R. On the aspects of cyber- physical systems modeling with UPPAAL. Simulation-2018: 6th Int. conference, September 12-14, 2018: theses. Kyiv: Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering, 2018, рр. 267-269.
 123. Шкарупило В.В., Чемерис О.А., Душеба В.В., Кудерметов Р.К. Дослідження мультипоточної реалізації методу перевірки на моделі для темпоральної логіки дій // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки», 2020, 31 (70), № 6, Ч. 1. С. 173-177. DOI: https://doi.org/ 10.32838/TNU-2663-5941/2020.6-1/28.
 124. Mesarovic M. D., Macko D., Takahara Y. Theory of hierarchical, multilevel, systems. New York : Academic Press, 1970. 294 p.
 125. Alsayaydeh J. A. J., Shkarupylo V., Hamid M. S. B., Skrupsky S., Oliinyk A. Stratified model of the Internet of Things infrastructure // Journal of Engineering and Applied Sciences, 2018, Vol. 13, No. 20, P. 8634–8638. URL: https://medwelljournals.com/ abstract/?doi=jeasci.2018.8634.8638.
 126. Concepcion A.I., Zeigler B.P. DEVS formalism: a framework for hierarchical model development. IEEE Transactions on Software Engineering. 1988. Vol. 14, No. 2, рр. 228-241. DOI: https://doi.org/10.1109/32.4640.
 127. Kim S., Sarjoughian H., Elamvazhuthi V. DEVS-suite: A simulator supporting visual experimentation design and behavior monitoring. Proc. DEVS Integrative M and S Symposium, DEVS 2009, Part of the 2009 Spring Simulation Multiconference, SpringSim 2009. San Diego, CA, United States, March 22-27, 2009. URL: https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/devs-suite-a-simulator-supporting -visual-experimentation-design-a.
 128. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення» для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання. Частина 2 / Укл.: Р.К. Кудерметов, В.В. Шкарупило, О.В. Польська. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020, 54с. URL: http://eir.zp.edu.ua/ bitstream/123456789/5970/1/Kudermetov_Laboratory.pdf.
 129. Jenihhin M., Lai X., Ghasempouri T., Raik J. Towards multidimensional verification: where functional meets non-functional. NORCHIP and International Symposium of System-on-Chip (SoC) : 2018 IEEE Nordic Circuits and Systems Conference (Tallinn, Estonia, 30-31 Oct. 2018). рр. 1-7. URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1908/ 1908.00314.pdf.
 130. Шкарупило В.В., Душеба В.В. Спадковість артефактів у контексті багатовимірної верифікації. Тиждень науки-2022: науково-практ. конф., 18–22 квітня 2022 р.: тези доп. Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2022.
 131. Шкарупило В.В., Душеба В.В., Скрупський С.Ю., Блінов І.В. Стратифікована модель подання нефункціональних характеристик системи критичного призначення при проєктуванні // Електронне моделювання, 2022, 44, №2, с.90-106.
 132. Kuppe M.A., Lamport L., Ricketts D. The TLA+ Toolbox. Formal Integrated Development Environment, F-IDE 2019 : 5th Workshop (Porto, Portugal, October 7, 2019). EPTCS 310, 2019. P. 50-62. DOI: http://doi.org/10.4204/EPTCS.310.6.
 133. Shkarupylo V., Alsayaydeh J.A.J, Tomičić I., Chemeris A., Dusheba V. A technique for checking the adequacy of formal model. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. August 2021. Vol. 16, No. 16. P. 1707-1719. URL: http://www.arpnjournals. org/jeas/research_papers/rp_2021/jeas_0821_8670.pdf.