Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Scientific monographs

Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства: монографія

DOI
https://doi.org/10.36074/danilova.kontseptsiia-2020
Published
15.04.2020

Abstract

Монографію присвячено розвитку теоретико-методологічних положень та удосконаленню методичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Проведено дослідження еволюції розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємства, що дозволяє здійснити систематизацію економічних факторних небезпек та умов формування безпеки їх діяльності. Сформовані аксіоматичні положення, які визначили концепцію підходу до функціонального опису системи економічної безпеки Проведено ідентифікацію небезпек та ризиків при виконанні базових функцій авіакомпаній, узагальнено природу їх походження, розвинуто методологію управління економічною безпекою в частині ідентифікації об'єктів, ієрархічної системи цілей, принципів та функцій управління економічною безпекою. Здійснено сутнісне розмежування понять «системи економічної безпеки», як стійкої сукупності елементів, та «управління системою економічної безпеки», як процесу цілеспрямованого впливу на систему та її елементи. Розвинуто економічну сутність поняття об´єкту системи економічної безпеки та об´єкту управління економічною безпекою. Теоретично узагальнено основні наукові підходи до управління економічною безпекою підприємства. Сформовано концептуальний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємства, який базується на: ідентифікації трьох складових економічної безпеки: економічної безпеки використання потенціалу, економічної безпеки реалізації системи відносин та економічної безпеки умов діяльності; ідентифікації об’єктів оцінювання в кожній із складових; виборі підходу до оцінювання об’єктів складових; забезпеченні відповідності задач та методу оцінювання.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх осіб, які цікавляться новим вирішенням проблем управління економічною безпекою.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол No 1 від 26 лютого 2020 року).

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

REVIEWERS:

Мартиненко В.П. – д.е.н., проф., НТУУ «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського», Україна

Федулова І. В. – д.е.н, проф., Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

Тарасюк Г. М. – д.е.н, проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ЗМІСТ

Передмова

 Розділ 1. Теоретичне забезпечення формування економічної безпеки підприємства

1.1. Теоретичний базис формування економічної безпеки
1.2. Семантико-морфологічний аналіз понять економічної безпеки
1.3. Логічна ієрархія системоутворюючих понять економічної безпеки
Висновки до розділу 1.

 Розділ 2. Наукові підходи до формування системи економічної безпеки

2.1. Морфологічний опис системи економічної безпеки підприємства
2.2. Функціональний опис системи економічної безпеки підприємства
2.3. Методологія ресурсно-функціонального підходу до формування системи економічної безпеки підприємства
2.4. Програмно-цільовий підхід до формування системи економічної безпеки підприємства
Висновки до розділу 2.

 Розділ 3. Методологія управління економічною безпекою

3.1. Проблеми ідентифікації об’єкту управління економічною безпекою підприємства в наукових дослідженнях
3.2. Ідентифікація принципів і функцій системи економічної безпеки та управління економічною безпекою підприємства
3.3. Загальні та функціональні цілі управління економічною безпекою
3.4. Методологічні засади планування економічної безпеки підприємства
3.5. Методологія ризик-орієнтованого підходу до управління економічною безпекою підприємства
Висновки до розділу 3.

 Розділ 4. Концепція управління економічною безпекою на основі системного підходу

4.1. Концептуальні засади системного управління економічною безпекою підприємства
4.2. Методологія системного підходу до управління економічною безпекою підприємства
4.3. Системне планування економічної безпеки підприємства
4.4. Системний підхід до організації економічної безпеки на авіатранспортному підприємстві
Висновки до розділу 4.

 Розділ 5. Методологія оцінювання економічної безпеки авіатранспортного підприємства

5.1. Концептуальний підхід до формування методичного забезпечення оцінювання економічної безпеки
5.2. Теоретико-методичний підхід до оцінювання економічної безпеки реалізації економічного потенціалу авіатранспортних підприємств
5.3. Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів авіатранспортних підприємств
5.4. Економічна безпека умов діяльності авіатранспортних підприємств
5.5. Методичні засади оцінювання системи економічної безпеки
Висновки до розділу 5.

Висновки

Додатки

Перелік використаних джерел

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Year of publication: 2020
Language: Ukrainian
Author: Danilova E.

Translation: No
Translator: -

Type: Hardcover book
Number of pages: 342

Format: 148x210x33mm
ISBN: 978-617-7901-02-9
UDC: 330:061:005.934(02)

References

 1. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4–13.
 2. Ажаман І.А., Жидков О.І. Теоретичне обгрунтування сутності та властивостей потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2018. №2. С. 22—26.
 3. Академічний словник української мови.URL: http://sum.in.ua/s/pidkhid
 4. Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами України та судами іноземної реєстрації у 2018 році. Нац. бюро з розсл. авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами. К. 2018. 52 с.
 5. Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами України та судами іноземної реєстрації у 2018 році. Нац. бюро з розсл авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами. К. 2017. 52 с.
 6. Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами України та судами іноземної реєстрації у 2018 році. Нац. бюро з розсл авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними судами. К. 2016. 52 с.
 7. Андрієнко В. М. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки вітчизняних будівельних підприємств. Вчені записки університету «КРОК». Серія: Економіка. 2014, Вип. 37. С. 119-126.
 8. Анісімова О. М., Лаврентьєва Л. В. Сучасні тенденції економічної безпеки підприємства в Україні. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. Вип. 1(11), Т. 1. С. 153-158.
 9. Антонюк П.П., Купчинська Н.С. Ключові аспекти дослідження соціальної безпеки промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 3. Т. 1. С. 130–134.
 10. Арнольд В. Теорія катастроф. М. Наука. 1990. 128 с.
 11. Асалиев A.M., Бороздин С.В., Бригин Л.А. Макроэкономика: показатели экономической безопасности и их пороговые значения. М.: Экономика и финансы, 1996. C. 96.
 12. Афанасьев В. Г. Системность и общество. М.: Политиздат, 1980. 368 с.
 13. Афанасьев В.Г. Некоторые маркетинговые методы управления конкурентоспроможностью авиакомпании на внешних рынках. Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2009. №146. С. 11-16. URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnyy-vestnik-moskovskogo
 14. Афонцев С. А. Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности. Россия ХХI. 2001. №2. С.38
 15. Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., Леоненко П.М. Історія економічних учень: у 2 ч. Ч.2 : підручник для вузів. За ред. Віктор Дмитрович Базилевич . – 2-е вид. Київ: Знання, 2005 . – 567 с.
 16. Баїк О. І. Поняття і категорії як основа науки податкового права України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2015. № 824. С. 10-13.
 17. Бакланов П.Я. Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении. М.: Наука, 2007. 237 с.
 18. Балдин К. Риск-менеджмент. Москва: ЭКСМО, 2006. 366 с.
 19. Бандурка О.М. Основи економічної безпеки [ О.М. Бандурка., В.Є. Духов,
 20. К.Я. Петрова, М. Черняков]. Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 236 с.
 21. Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Черняков М. Основи економічної безпеки. Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 236 с.
 22. Барановський О.І. Фінансова безпека. К. : Фенікс, 1999. 338 с.
 23. Белокур В. В. Угрозы экономической безопасности предприятия. М. 2010. С. 132.
 24. Бендиков, М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития. Менеджмент в России и за рубежом. 2000. №2. С. 17–30.
 25. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – 2-е изд., [перераб. и доп.]. – М. : Статистика, 1980. – 263 с.
 26. Бєлоус Н. Д. Етап планування в системі оцінки економічної безпеки підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 2(1). С. 12-16.
 27. Бинько И., Шлемко В. Как обеспечить экономическую безопасность Украины. Всеукраинские ведомости. 1997. №138 (810). С. 3–8.
 28. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Ника-центр, Эльг, 2004. 784 с.
 29. Бойко М. Економічні інтереси туристичних підприємств: методичні основи оцінювання та р. Вісник Київського національного торговельно-економічного університетуеалізації. 2011. № 1. С. 31-40.
 30. Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент. Навч. посіб.2-ге вид., перероб та доповн.. К.: Центр учбової літератури, 2012. 388 с
 31. Бондаренко О.М. Оцінка економічної безпеки авіакомпанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.04 «Економіка транспорту і зв’язку». Нац. авіац. ун-т. К., 2004. 19 с.
 32. Буравльов В.П., Гетьман В.В. Динаміка розвитку системи національної безпеки України. Стратегічна панорама. 2006. №3. С. 35–41.
 33. Вакульчик О. М., . Дубицький Д. П, Яковенко І. В. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства як функція планування та контролю економічної безпеки підприємства. Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. 2011. № 1. С. 10-20.
 34. Василішин, С. І. Теоретико-методологічні засади встановлення чутності, проявів та складових економічної безпеки підприємства як економічної категорії. Економiка та держава № 1. 2010. С. 35-39.
 35. Васильєв О. В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопіль, 2013. Том 14. № 2. С. 138-145.
 36. Васильєв О. В., Мейта В.І. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Тернопіль. 2013. Том 14. № 2. С. 138-145.
 37. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення: монографія. Львів: Арал, 2008. 386 с.
 38. Васильців Т.Г., Волошин В.І. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. за ред. Т.Г. Васильціва. Львів: Ліга-Прес, 2012. 386 с.
 39. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2000. 292 с.
 40. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. К., 2008. 48 с.
 41. Вовк, В.В. Формування системи економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://confcontact.com/2014_04_25 _ekonomika_i_menedgment/tom2/10_Vovk.htm.
 42. Волощук, Л.О. Класифікація підходів та методів формування аналітичних інструментів оцінювання економічної безпеки промислового підприємства. Економіка: реалії часу №5(15), 2014. С. 224-231.
 43. Воронкова А. Е., Свірідова О. В. Сценарне планування економічної безпеки експортної діяльності підприємства. Економіка розвитку. 2009. № 3. С. 58-60.
 44. Воропай В.А. Аналіз методичних підходів оцінки стану і рівня забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Культура народов Причерноморья. 2013. № 257. С. 190-195.
 45. Гавкалова Н. Л., Бушман Т. С. Методичний підхід щодо визначення рівня формування та забезпечення кадрової безпеки підприємства. Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 107-113.
 46. Гапак Н.М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та основи оцінки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» / ред. кол.: В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак та ін. Ужгород: УжНУ, 2013. Вип. 3(40). С. 62–65.
 47. Гапак Н.М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та основи оцінки. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. Вип. 3(40). С. 62–65.
 48. Гапоненко В. Ф., Безпалько А. А., Власков А. С. Экономическая безопасность предприятия: подходы и принципы. М.: Ось-89, 2006. 208 с.
 49. Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Черняк О. І. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
 50. Гічова Н.Ю Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства: дис. на здоб. наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04. Дніпропетровськ, 2010.190 с.
 51. Глазьев С. Основа обеспечения экономической безопасности-реформаторский курс. Росс.экон.журнал. 1997.№1. С. 3-19.
 52. Глушаков В.Є. Теоретичні основи економічної безпеки. Економіка харчової промисловості. 2012. № 4 (16). С. 27–30.
 53. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства: дис. на здоб. наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.00.09, 21.04.02. Київ, 2012. 479 с.
 54. Голдратт Е., Ціль. URL: https://tocpeople.com/2011/11/5-shagov-k-celi-chast-1/
 55. Голіков І.В. Сутність та еволюція поняття економічна безпека. Проблеми економіки, 2014. №1. С. 309–314.
 56. Головін О.М., Жуков В.Р. Держава в системі забезпечення безпеки національної економіки URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2008_3/9%20.pdf.
 57. Гончаров Г.А. Сущностная характеристика системы обеспечения экономической безопасности организации. Приоритетные направления развития науки и образования : матер. VIII Междунар. науч.–практ. конф. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. С. 313-321.
 58. Гончарова В.О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави : [монографія] Х. : ХНУ, 2001. 195 с.
 59. Гораль Л.Т. Прокопив М.И. Функції економічної безпеки як механізм підвищення ефективності діяльності промислових підприємств нафтогазового комплексу «Молодий вчений» , 2017. № 11 (51). С. 1123-1126
 60. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки України. Стратегічна панорама, 2004. №3. С. 15–24
 61. Городецька Л.О., Новокрещенов І.О. Визначення собівартості перевезень авіакомпаній. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Сб. наук .пр.: Вип.36. Київ: НАУ, 2013. С.22-27
 62. Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки. Економіст. 2003. № 8. С. 65–67.
 63. Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 192 с.
 64. Гранатуров B. M. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учебн. пособ. / B. M. Гранатуров. – 2-е изд., [перераб. и доп.]. – М. : Дело и Сервис, 2002. – 112 с.
 65. Григорук С. С. Механізм управління економічною безпекою підприємства в умовах глобальних трансформацій. Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації: наук.-практ. конф.: тези доп.,(Київ, 9 лют. 2005 р.), Київ, Європ. у-т, 2005. С. 70-72.
 66. Гриценко В. І. , Бажан Л. І. Сценарне моделювання рівня безпеки розвитку економічної системи в умовах невизначеності. Наука та наукознавство. 2014. С. 58-65.
 67. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія. К.: 2001. 122 с.
 68. Гуцалюк О. М. Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем. Бізнес інформ. 2016. №9. С. 142 – 149.
 69. Данілова Е.І. Економічна безпека підприємства: еволюція поглядів на сутність. Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 жовтня 2017 р.). Київ: Видавництво НАУ, 2017. С. 40- 41.
 70. Данілова Е.І. Економічна безпека системи взаємовідносин підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництва: Збірник наукових праць. Випуск 21. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 134-139.
 71. Данілова Е.І. Забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних умовах. Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 жовтня 2016 р.). Київ: Видавництво НАУ, 2016. С. 30- 32.
 72. Данілова Е.І. Загальні та функціональні Цілі управління економічною безпекою. Проблеми системного підходу в економіці: збірник наукових праць. Випуск 2(70), Частина 1, Київ-2019, c. 99-103
 73. Данилова Э. И. Инновационные подходы как элемент обеспечения экономической безопасности предприятия. Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования: VІ междунар. научно-практ. конф.: тезиcы докл. – Ульяновск, 2016. – С. 13-14.
 74. Данілова Е.І. Ідентифікація об´єкту управління економічною безпекою підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету Серія: Економіка, управління та адміністрування № 1 (87) – 2019. – с.139-144.
 75. Данілова, Е. І. (2019) «Ідентифікація принципів і функцій системи економічної безпеки та управління економічною безпекою підприємства», Підприємництво та інновації, (6), с. 54-61.
 76. Данілова Е. І. Концептуальний підхід до оцінювання рівня національної економічної безпеки на основі оцінювання економічної безпеки стадій суспільного відтворення. Проблеми економіки. 2019. №3. C. 47–53.
 77. Данілова Е.І. Концептуальний підхід до формування методичного забезпечення оцінювання економічної безпеки. Підприємництво та інновації. 2019. №8.
 78. Данілова Е.І. Концепція економічної безпеки підприємства. Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2018. С. 496-498.
 79. Данілова, Е. І. (2018) «Концепція управління економічною безпекою на основі системно-структурного підходу», Підприємництво та інновації, (5), с. 77-83.
 80. Данілова Е.І. Логічна ієрархія понять у системі економічної безпеки. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. Том 28. № 2. С. 127-132.
 81. Данілова Е.І. Методологія планування економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки та управління в умовах сучасної кризи: матеріали міжнар. наук.-практ. Конф. (Львів, 28 листопада 2018 р.) Львів. С.80-83.
 82. Данілова Е.І. Методологія ризик-орієнтованого підходу до управління економічною безпекою підприємства. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №12 (2018), с. 61-68 https://modecon.mnau.edu.ua
 83. Данілова Е.І. Місце конфлікту в системі корпоративних відносин: європейський та вітчизняний досвід. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2014. № 39. С. 32-35.
 84. Данілова Е.І. Система економічної безпеки діяльності підприємства: Морфологічний та функціональний опис. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – pp.444-464.
 85. Данілова Е.І. Напрями наукових досліджень економічної безпеки підприємств. Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень: збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції, (Харків, 01 червня 2018 р.). м. Харків. Харків : ХНАДУ, 2018. С. 111
 86. Данілова Е.І. Організація економічної безпеки на транспортному підприємстві. Сучасні проблеми економіки і підприємництва: : Збірник наукових праць. Випуск 22. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 142-152.
 87. Данілова Е.І. Організація економічної безпеки транспортного підприємства на засадах структурно-функціонального підходу. Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 3. С. 37-38
 88. Данілова Е.І. Підходи до оцінки впливу корпоративних конфліктів на рівень капіталізації підприємства з урахуванням міжнародного досвіду. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. К.: НДЕІ, 2014. № 11 (162). С. 113-117.
 89. Данілова Е.І. Порівняльний аналіз методик оцінювання економічної безпеки підприємств. Підприємництво та інновації. 2019. №7.
 90. Данілова Е.І. Програмно-цільовий підхід до формування системи економічної безпеки підприємства. Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 7. – С. 10-15.
 91. Данілова Е.І. Семантико-морфологічний аналіз поняття «економічна безпека підприємства». Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: НДЕІ, 2019. – № 6 (217). – С. 90-99.
 92. Данілова Е.І. Системно-структурний підхід до формування економічної безпеки підприємства. Проблеми економіки, №3(37), 2018р. Харків – с.89-96.
 93. Данілова Е. І. Сутність ризик-орієнтованого підходу до управління економічною безпекою підприємства. Гібридні загрози економічній безпеці держави в транзитивній економіці: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14 березня 2019 р.) – Київ, НАУ. –с.37-38.
 94. Данілова Е.І. Сучасні загрози глобальній економічній безпеці. Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18 травня 2018 р.). м. Харків: ХНАДУ, 2018. С. 292.
 95. Данілова Е. І. Теоретичні концепти формування системи економічної безпеки. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 8–14.
 96. Данілова Е.І. Теоретичні підходи до діагностики рівня економічної безпеки діяльності підприємства. Виробничий менеджмент: історія і сьогодення: матеріали круглого столу з нагоди 100-річчя виходу праці Анрі Файоля «Загальне і промислове управління» (1916 р.).(Київ, 25 листопада 2016 р.). м. Київ. 2016. С. 123-125.
 97. Данілова Е.І. Формування економічної безпеки підприємства на основі системно-структурного підходу. IIІ International Scientific Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Conference Proceedings, (Tbilisi, February 22th, 2019). Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing.pp.90-92
 98. Данілова Е. Функціональний опис системи економічної безпеки авіакомпанії. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. No 3. С. 84-92.
 99. Данілова Е.І. Цілі управління економічною безпекою. Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019, pp. 128-129
 100. Данілова Е.І. Теоретичні підходи до діагностики рівня економічної безпеки діяльності підприємства. Виробничий менеджмент: історія і сьогодення : матеріали круглого столу з нагоди 100-річчя виходу праці Анрі Файоля «Загальне і промислове управління» (1916 р.).(Київ, 25 листопада 2016 р.). м. Київ. 2016. С. 123-125.
 101. Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації. Харків, 2002. 285 с.
 102. Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі. Актуальні проблеми економіки, 2004. №7 (37). С. 143–153.
 103. Демченко І. В. Стратегічне управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання. Фінанси, банки, інвестиції. 2010. №2. С.43-46.
 104. Доманчук Д.П. Деякі економічні аспекти парадигми формування стратегії продовольчої безпеки в регіона. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. К.: ІАЕ УААН, 2001. С. 207-210.
 105. Донець Л.І., Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства : [навч. посібник]. К. : Центр учбової літератури, 2008. 280 c.
 106. Дуб Б.С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016, №4(60) С. 5-18.
 107. Дубецька С. П. Економічна безпека підприємств України. Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України : зб. матер. наук.-практ. конф., (Київ, 16-17 травня 2001 р.) К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. С. 146-171.
 108. Духов В. Є. Економічна небезпека та економічні правопорушення. URL: www.pravo.vuzlib.su/book_z1699_page_28.html
 109. Економіка підприємства: [підруч.] / [За заг. ред. С.Ф. Покропивного]. [Вид. 2-ге, перероб. та доп.]. К.: КНЕУ, 2001. 528 с.
 110. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / [Небава М. І., Міронова Ю.В.] Вінниця : ВНТУ, 2017. 73 с.
 111. Економічна безпека: навч. посіб. З. С. Варналій [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. З. С. Варналія. К. : Знання, 2009. 647 с.
 112. Економічна безпека: підручник. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/33nebava_ekonomichna_bezpeka_pidpriyemstva/rozd2.html
 113. Економічний енциклопедичний словник: [У 2 т. Т.2] / С. В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. Львів: Світ, 2006. 568 с.
 114. Євстрат Д. І., Кушнерук Ю. І. Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності торговельних підприємств. Проблеми економіки. 2012. №2. С. 66-71.
 115. Єрмолаєв П. В. Технологія планування економічної безпеки пивоварного підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25(2). С. 218-225.
 116. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К. : КНТЕУ, 2001. 309 с.
 117. Єфімова Г. В., Марущак С. М. Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки. Економіка: реалії часу. 2013. № 3. С. 43-49.
 118. Жаліло Я. А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку. Стратегічна панорама. 2004. № 3. С. 97–104
 119. Жаліло Я.А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти.К. : Сатсанга, 2001. 224 с.
 120. Живко З.Б. Мартин О.М. Яцик М. Р. Економічна безпека як матеріальна основа національної безпеки та її вплив на пожежну безпеку. Economic security: the theory, methodology, practice: Collective monograph. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2016. 88 р.
 121. Жилінська Л.О. Основні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства. Економiчний часопис-XXI. 2012. № 9-10. С. 53-56.
 122. Жук Є.О. Механізм управління виробничим потенціалом підприємства в умовах ризику. Дис. 08.00.04 Хмельницький національний університет 2016 р.254 с.
 123. Жуковский А.И., Васильев В.С., Штрейс Д.С. Разработка, реализация и оценка региональных целевых программ (на основе Канадского опытв) / Под общ. ред. Фабричного С.Ю.: Оттава-Москва-Великий Новгород, 2006. 175 с.
 124. Забродский В. А. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы. Бизнес-Информ. 1999. № 15. С. 35-37.
 125. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 № 183/98-ВР
 126. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80
 127. Захаров О.І., Пригунов П.Я. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності: навч. посіб. К., 2010. 257 с.
 128. Зачосова Н. В. Теоретико-методичні засади побудови системи економічної безпеки фінансових установ. Вiсник Черкаського Університету. Серiя «Економiчнi науки». 2016. №1. С. 44-55.
 129. Зачосова Н. В. Управління системою економічної безпеки фінансових установ …. дис. … д-ра екон. наук : 21.04.02 …Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2017. 603 с.
 130. Зачосова Н. В. Формування системи економічної безпеки фінансових установ : монографія. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2016. 375 с.
 131. Зима Л. М. Організаційно-економічні механізми управління економічною безпекою підприємств стратегічного значення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.0, Донецький національний університет. – Д., 2004. – 12 с.
 132. Зубко Т. Л. Методика визначення економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 2. С. 69-76.
 133. Ильяшенко И. С. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия. Научные труды ДонНТУ. 2002. № 48. С. 16-22.
 134. Ильяшенко С. И. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке /СИ. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки.-2003.-№ 3 (21). С. 12-19.
 135. Іванілов О.С. Економіка підприємства. URL: https://pidruchniki.com/16250212/ekonomika/metodi_otsinyuvannya_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemstva
 136. Іванова Н.С. Сучасні принципи забезпечення ефективної системи економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 2011. Вип. 7(2). С. 57-61.
 137. Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] К.: Центр учбової літератури, 2009. 256 с.
 138. Івченко Є. А. Трансформації системи економічної безпеки підприємства: монографія. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 420 с.
 139. Ілляшенко О. В. Методологічні засади формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства : дис.... д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 2016. 606 с.
 140. Ілляшенко ОВ. Побудова системи економічної безпеки підприємства: принципові положення. Ефективна економіка. 2015. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4497
 141. Ілляшенко С. М. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12−19.
 142. Калюжна Ю.В. Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 Запоріжжя, 2016. 209 с.
 143. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко- правовий аспект. К. : Атіка, 2005. 432 с.
 144. Камышникова Э. В. Методы формирования комплексной оценки экономической безопасности предприятия. Актуальны проблеми економыки. 2009.» 12. С.102-107.
 145. Капітула С. В. Оцінка та управління економічною безпекою підприємства (на прик-ладі гірничо-збагачувальних комбінатів України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. 20 с.
 146. Карковська В. Я. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. Вісник львівського політехнічного університету: веб-сайт. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22399/1/16-Karkovska-31-32.pdf (дата звернення: 10.03.2019)
 147. Карпунь І. Н. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Львів : "Магнолія-2006", 2009. 418 с.
 148. Кашин А.В. Экономическая безопасность предприятия: управленческие решения: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономическая безопасность). М., 2008. 21 с.
 149. Квасній Л. Г. . Попівняк О. М,. Щербан О. Я Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. 2015. № 1. С. 48-53.
 150. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. С. 507.
 151. Кириленко В. А., Репило Ю. Е., Тарасов С. В. Использование метода нечетких множеств для оценки коррупционных рисков в военных конфликтах. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. № 2(68) 2016. С. 47-53
 152. Кириченко О.А. Організаційно-правове забезпечення функціонування системи економічної безпеки України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 1. С.54-59.
 153. Кислова Л. А. Проблеми стратегічного планування фінансово-економічної безпеки на підприємствах України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. 2018. Вип. 15. С. 20-27.
 154. Кислова Л. А. Основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. 2012. Вип. 4. С. 41-47.
 155. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность : [учебник] М.: ОАО “Изд-во “Экономика”, 1997. 288 с.
 156. Клопов І. О. Управління економічною безпекою промислового підприємства. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Natural/Vznu/eco/2011_1/043-52.pdf.
 157. Кобилецький В. Р., Коефіцієнт фінансової автономії (Коефіцієнт фінансової незалежності) // Онлайн-журнал «Financial Analysis online» URL: https://www.finalon.com/slovnik-ekonomichnikh-pokaznikiv/346-pokaznik-finansovoji-avtonomiji-pokaznik-finansovoji-nezalezhnosti (дата перегляду: 06.02.2020)
 158. Ковальов Д. Плєтнікова І. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Економіка України. 2008. № 4. С. 35–40.
 159. Козаченко А. В. Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения. К. : Либра, 2003. 280 с.
 160. Козаченко Г.В. Пономарьов В.П., Методические основы оценки уровня экономической безопасности предприятия. Региональные перспективы, 2000. №2-3. С. 9-10.
 161. Кокнаєва М. О. Особливості формування методичного інструментарію дослідження фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств. Економiчний часопис-XXI. 2012. № 5–6. С. 53–55.
 162. Колешня Я.О. Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу. дис.. канд.. екон.. наук : 08.00.04 / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, Київ, 2019. 245 с.
 163. Коломієць Г. М. Ю., Гузненков Г. Категорія "ризик" в дискусії сучасної економічної теорії. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. 2010. № 921. Економічна серія URL: http://dspace.univer. kharkov.ua /bitstream /123456789 /6831/2/Kolomiets.pdf
 164. Колпаков, П. А. Концептуальные основы экономической безопасности фирмы: автореф. дис. канд. екон. наук. : спец. 08.00.01. М., 2007. – 25 с.
 165. Кондрацька Н.М. Конспект лекцій з дисципліни «Організація та управління фінансово-економічною безпекою підприємства для студентів магістерського рівня спеціальності 073 «Менедмент» / Рівне : НУВГП, 2018. 40 с.
 166. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А.А. Шиян. Вінниця : ВНТУ, 2010. 259 с.
 167. Корецька О.В. Теоретичні підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств портової галузі. Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017.- Випуск 15. - С. 225-22.
 168. Користін О.Є. Роль економічної безпеки в системі національної безпеки URL: http://libfree.com/197774365_ekonomikarol_ekonomichnoyi_bezpeki_sistemi_natsionalnoyi_bezpeki.html#390
 169. Королев М. И. Проблема безопасности в теории фирмы: развитие и противоречия. Вестник Волгоградского государственного университета. 2012. № 1 (20). С. 53-58.
 170. Королев М. И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии : [монография]. М.: Экономика, 2011. 284 с.
 171. Корчевська Л. О. Ітеративний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2012. №. 4.С. 175-183.
 172. Корчевська Л. О. Методологія синергетичного управління економічною безпекою підприємства : монографія. Херсон. 2016.468 с.
 173. Костирко Р.О. Комплексний підхід до стратегічного аналізу потенціалу фінансово-економічної стійкості господарюючого суб'єкта. Вісник Нац. університету "Львівська Політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2007. № 578. С. 141— 145.
 174. Котлубай О.М. Теорія: методологія розвитку транспортно- технологічної системи перевезення вантажів : [монографія]: УПРЕЕД НАН України, 2012. 200 c.
 175. Кочевой М.М. Організаційно-економічний механізм управління безпечним економічним розвитком промислових підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / ОНПУ, Одеса. 2013. 20 с.
 176. Кочін І.В. Ризик-орієнтований підхід – основа організації безпеки складних технічних систем, контроль за їх діяльністю та запобігання виникнення техногенних надзвичайних ситуацій URL: https://zounb.zp.ua/node/1247
 177. Кочкаров Р.А. Целевые программы: инструментальная поддержка. Фин. акад. при Пр-ве РФ.- М.: ЗАО «Изд-во «Экономика»», 2007. 223 с.
 178. Кравчук О. Я., Кравчук П. Я. Діагностика та механізм забезпечення корпоративної безпеки підприємства : монографія. Луцьк. : ВОРВП «Надстир’я», 2008. 286с.
 179. Кракос Ю. Б. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2008. № 1(1). С.86-97.
 180. Куделя Л.В. Формування концепції забезпечення економічної безпеки підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Ч. 2. С. 125–128.
 181. Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємства в умовах ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.06.01. К., 2004. – 18 с.
 182. Кузнецова, І. О., Кюне О. О. Класифікація загроз економічній безпеці підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2015.Вип. 3. № 58. С. 120–128.
 183. Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04. Київ, 2017. 247 с.
 184. Ладыко Л. Н. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия: сущность и структура. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2014. № 3. С. 123-126.
 185. Лактионова Ю.А. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия. Социально-экономические явления и процессы. №3 (049). 2013. С. 93-99.
 186. Линник О.І. Артеменко Н.В. Стратегія економічної безпеки підприємства як фактор зменшення впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 67 (1040). С. 159–169.
 187. Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент URL: m.stud.com.ua
 188. Лойко В. В. Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4372
 189. Локотецька О.В. Використання системного підходу при дослідженні економічної безпеки підприємства. Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2011. №8. С. 197-202.
 190. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія]. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. 400 с.
 191. Мазаракі А. А. Математичне програмування в Excel: Навч. посібник К.: Четверта хвиля, 1998. 208 с.
 192. Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия как субъект частной правоох- ранительной деятельности: дисс. ... канд. юрид. наук / В. П. Мак-Мак. — М., 2003. — 210 с.
 193. Малик О.В. Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства: дис… канд. екон. наук : 08.00.04. ХНУ, Хмельницький: 2016. 262 с.
 194. Малярчук І. А. Проблеми формування та реалізації державних цільових програм. URL: http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama.
 195. Маркіна І. А., Потапюк І. П. Загрози економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. Вип. 33. С. 130-137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2017_33_19
 196. Мартин О.М. Економічна безпека як складова національної безпеки. Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія». – 2013. Вип. 22. С.68-74.
 197. Марущак С.М. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства на основі теорії нечітких множин. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький: ХНУ. 2011. № 5, Т. 1. С. 16-21.
 198. Маршалл А. Принципы политической экономии. — Т. 1. С. 32.
 199. Матвеев Н. В. Экономическая безопасность предприятия: дисс. ... канд. экон. Наук. М., 1999. 224 с.
 200. Матвійчук А. В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки : монографія / А. В. Матвійчук. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 206 с.
 201. Матвійчук А.В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу. Вісник НАН України. 2010. № 9. С. 24 – 46.
 202. Меліхова Т. О. Економічна безпека підприємства: формування,контроль, ефективність: монографія. Херсон, Видавничий дім «Гельветика»,2018. 632 с.
 203. Меліхова Т. О. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства за допомогою нейронних мереж та кластерного аналізу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 12. С. 407-417.
 204. Меліхова Т.О. Методологічні підходи забезпечення рівня стійкості економічної безпеки промислових підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 1_2. 2018. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018
 205. Меліхова Т.О. Методологічні підходи забезпечення рівня стійкості економічної безпеки промислових підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 1_2. 2018. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018
 206. Меліхова Т. О., Салига С. Я. Методичні аспекти вимірювання результатів господарської діяльності підприємства та його фінансової безпеки. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : зб. наук. пр. Чернівці, 2012. Вип. 2 (23). С. 331–340.
 207. Мельник О. О. Системи і методи планування економічної безпеки автотранспортного підприємства. Економіка і регіон. - 2013. - № 1. - С. 32-37.
 208. Мержинський Є.К. Вдосконалення механізму прогнозування виробничого процесу на підприємстві. Економіка та управління підприємствами. 2015. Вип. ІV (60). С. 96-104.
 209. Мержинський Є.К. Концепція моделювання загроз логістичної системи підприємства. Вісник хмельницького національного університету: Економічні науки. Хмельницький. 2016. №2. Т.1 (234). С.142-146.
 210. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992;
 211. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 №60. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id =97980&cat_id=38738.
 212. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 5 (95). С. 136–143.
 213. Мищенко С.Н. Система обеспечения экономической безопасности организации: дис. на соискание учёной степени канд. экон. наук: 08.00.05. Ростов-на-Дону, 2004. 197 с.
 214. Мігус І. П. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. №25 (І). URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=821194
 215. Мігус, І.П. Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України: монографія. [І.П. Мігус, Л.М. Худолій, М.П.Денисенко, С.П. Міхно]. Черкаси: ТОВ «Маклаут». 2012. 274 с.
 216. Мішина І. Г. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій : дис. канд.екон. наук : спец. 08.00.01. Донецьк, 2007. – 235 с.
 217. Міщенко С.П. Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 37. С. 215–220.
 218. Моделювання економічної безпеки: держави, регіону, підприємства : монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова та ін. ; за ред. В. М. Геєця. Харків. 2006. 239 с.
 219. Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник. Львів, 2011. 380 с.
 220. Мороз О.В., Карачина Н. П., Шиян А.А. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 259 с.
 221. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: [У 2 т. Т.2] / С. В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. Львів: Світ, 2006. 568с.
 222. Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2008. 432 с.
 223. Мошенський С.З. Формування та розвиток категорії «економічна безпека держави» в економічній науці та практиці. Міжнародний збірник наукових праць, 2011. №2 (11). С. 253–264.
 224. Муртіян В.І. Економічна безпека України. К.: Либра, 1999. 462 с.
 225. Нагаева Е.А. Применение теории катастроф в антикризисном управлении. URL: http://sibas.info