Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Scientific monographs

Вододіли секуляризації: Західний цивілізаційний проєкт і глобальні альтернативи: монографія

DOI
https://doi.org/10.36074/bilokobylskyi.sekuliaryzatsiia-2015
Published
30.09.2020

Abstract

У дослідженні зроблена спроба сформулювати теорію секуляризації, яка, з одного боку, враховує глобальні процеси, де основним суб'єктом є суспільство західного зразка, а за іншого, зосереджується на секуляризаційних і контрсекуляризаційних тенденціях у незахідному світі. Автори монографії спробували врахувати особливості становлення постсекулярного суспільства в різних регіонах світу, розуміючи, що моделювання загальної теорії секуляризації сьогодні не може задовольнятися дослідженням західноєвропейських чи американських тенденцій і має враховувати тренди, які спостерігаються в інших локаціях. Мету монографії автори бачать в побудові послідовного дискурсу про секуляризацію, який стане розгорнутою дефініцією поняття секуляризації, способом розуміння тих культурних змін, що були нею спричинені та нашої власної ситуації. Логіка розкриття теми розгортається від рефлексії над теоретичними питаннями, в тому числі фундаментального характеру, до осмислення «практики», в саму серцевину якої ми сьогодні занурені. Книга починається з розділу, в якому закладений фундамент розуміння секуляризації, окреслена методологія дослідження (О. Білокобильський, В. Левицький) і зроблена спроба реконструкції основних віх становлення дискурсу про секуляризацію (Р. Халіков, В. Левицький, О. Білокобильський). Другий розділ присвячений маркерам, що дозволяють говорити про появу на певному етапі розвитку західної цивілізації стабільних секуляризаційних тенденцій, а також їх середовища – нової, унікальної по культурній гомогенності, Європи (Заходу), спочатку християнської, а потім постхристиянської і постсекулярної. Простежено симптоми трансформації соціальної реальності в пізньому середньовіччі – народження природної теології (О. Білокобильський), університету (О. Білокобильський, Р. Халіков) і раціональних легітимацій влади і мислення (О. Білокобильський). У третьому розділі досліджується становлення простору унікальної, первинної секуляризації, яким є християнська Європа – частина дослідження присвячені процесу раціоналізації християнської традиції (Р. Халіков), ролі церковних соборів в становленні специфічної західної раціональності (Т. Єрошенко), появі середньовічного європейського міста (К. Гуржи) і врешті-решт народженню нової раціональності, початку глобалізаційних і глокалізаційних процесів в Європі, а також витоків західного експансіонізму (О. Білокобильський). У четвертому розділі зроблена спроба рефлексії відносно не-Я Заходу – цивілізацій світу вторинної (похідною) секуляризації. Центральним сюжетом розділу є випадки реінкарнації релігійних парадигм, на хвилі зростання релігійності світських спільнот повертаються на авансцену історії. яке розглянуто на прикладах ідеологічних підстав ісламських проєктів (Р. Халіков) і «русского міра» (В. Гуржи), а також китайського проєкту серцевинних цінностей (Р. Халіков). Останній розділ висвітлює наслідки дифузного зіткнення світського і релігійного світів і реакцію Європи на виклики і загрози з боку світу вторинної секуляризації, а постсекулярне суспільство розуміється як завершальна фаза епохи секуляризації. Окрему увагу в розділі приділено принциповим недолікам західного проєкту (О. Білокобильський), нового типу релігійності (Р. Халіков) і ризиків, з якими західне суспільство стикається на сьогоднішньому етапі глобалізації – етапі конкурентної боротьби світоглядів і аксіологій (О. Білокобильський, В. Левицький).

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Рекомендовано до друку Вченою радою Українського інституту стратегій глобального розвитку та адаптації (протокол № 4 від 27.04.2017 р.).

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

REVIEWERS:

Чорноморець Ю.П. - доктор філософських наук, професор

Черенков М.М. - доктор філософських наук, професор


PUBLIC REVIEWS:

1. Козленко В. (2016). Рецензія на монографію «Вододіли секуляризації» / О. Білокобильського, В. Левицького, Р. Халікова, І. Козловського, С. Гераськова, В. Гуржи, К. Гуржи, Т. Єрощенка, Д. Каплунова. – Вінниця, Тов «Нілан – Лтд», 2015. – 240 С. СОФІЯ. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник, 1(5), 100. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sophia_2016_1_29.pdf

2. Горевой Д.А. (2016). Рецензия на Вододіли секуляризації / За ред. О. Білокобильського та В. Лівицького. Вінниця, 2015. 240 с. Религиоведческие исследования, (14), 279-283. Вилучено з: https://cyberleninka.ru/article/n/vododili-sekulyarizatsiyi

3. Кисельов, О. (2017). Досвід побудови теорії секуляризації. Філософська думка, (3), 117-119. Вилучено з: http://journal.philosophy.ua/sites/default/files/library/files...

4. Миронов, В. В. (2019). Водоразделы секуляризации. Что не так с нашим тысячелетием: взгляд из эпицентра геополитического клинча. Вопросы философии, (8), 219-220. DOI: https://doi.org/10.31857/s004287440006060-1.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ЗМІСТ:

Передмова

Розділ перший. ОРІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ

І.1. Дискурс про секуляризацію як шлях саморозуміння модерну
І.2. Сучасні теорії секуляризації та їх укоріненість у модерній філософії

Розділ другий. «МАРКЕРИ» СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ

ІІ.1 Маркер перший. Теологія та секуляризація. Парадокс Абеляра
ІІ.2 Маркер другий. Новий тип раціональних обґрунтувань
ІІ.3. Маркер третій. Народження університету

Розділ третій. ПРОСТІР ПЕРВИННОЇ (УНІКАЛЬНОЇ) СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ

ІІІ.1 Народження релігійної традиції через раціоналізацію: приклад християнства
ІІІ.2. Конциліарний механізм проголошення істини на cоборах та нова раціональність
ІІІ.3 Боротьба з єресями в християнстві IV-VIII ст. та конциліарний механізм проголошення істини
ІІІ.4 Трансформація християнської соціальної реальності та її наслідки для майбутнього Європи
ІІІ.5 Трансформація соціальної реальності та її наслідки

Розділ четвертий. СВІТ ВТОРИННОЇ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ

IV.1 Секуляризація та сучасний іслам
IV.2 «Нерелігійна релігійність»: японський сценарій секуляризаційних процесів
IV.3 «Ісламська Держава» як глобальна альтернатива модерну
IV.4 Релігійні витоки та цивілізаційний потенціал доктрини «русского міра»

Розділ п’ятий. ГЛОБАЛЬНІ ЗІТКНЕННЯ ПОСТСЕКУЛЯРНОЇ ДОБИ

V.1 Релігійне пробудження в сучасному європейському суспільстві
V.2 Ризики західного суспільства. Східноукраїнський конфлікт як окремий випадок глобального зіткнення

Висновки

Література

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Year of publication: 2015
Language: Ukrainian
Authors: Bilokobylskyi O., Levytskyi V., Khalikov R., Hurzhy V., Hurzhy K., Yeroshenko T.

Translation: No
Translator: -

Type: Paperbook
Number of pages: 240

Format: 148x210x19mm
ISBN: 978-617-7565-01-6
UDC: 211.5

References

 1. Абеляр. Этика, или Познай самого себя. Теологические трактаты / Пьер Абеляр; [пер. с лат. С.С. Неретиной]. – М.: Прогресс, Гнозис, 1995. – 311 с.
 2. Августин Аврелий. О граде Божием / Августин Аврелий. – Минск: Харвест, 2000.
 3. Алипий (Кастальский-Бороздин). Догматическое богословие: Курс лекций / Архим. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим. Исайя (Белов). – Сергиев посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2007. – С. 18-20.
 4. Аль-Кардави Ю. Исламское возрождение в свете дозволенного расхождения и осуждаемого раскола. / Ю. Аль-Кардави; [пер с англ. Р. Ку- лиева]. – Киев: OOO «Ансар Фаундейшн», 2011. – 160 с.
 5. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон; [пер. з англ. В. Морозова]. – К.: Критика, 2001. – 272 с.
 6. Андерсон Дж. Когнитивная психология, 5-е изд. / Дж. Андерсон; [перевод С. Комарова]. – СПб.; Питер, 2002. – 496 с.
 7. Антонова Е.В. Формирование средневековой системы образования (Каролингское Возрождение) / Е. Антонова // Западноевропейская средне- вековая школа и педагогическая мысль (исследования и материалы): Сб. науч. тр. Вып. I – Ч. I [под ред. К. И. Салимовой, В. Г. Безрогова]. – М.: Издательство АПН СССР, 1989. – С. 74-77.
 8. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Филипп Арьес; [пер. с фр.; общ. ред. C. B. Оболенской]. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Прогресс-Академия», 1992. – 528 с.
 9. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Ян Ассман. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
 10. Афонасин Е. В. Античный гностицизм. Фрагменты и свидетельства. Исследование античного гностицизма, собрание свидетельств и комментарий / Е.Афонасин // Серия «Библиотека христи- анской мысли». СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. – 367 с.
 11. Барт К. Очерк догматики: лекции, прочитанные в Ун-те Бонна в летний семестр 1946 года / Карл Барт; [пер. с нем. Ю. А. Кимелева]. – СПб.: Алетейя, 1997. – 272 с.
 12. Бартлетт Р. Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 – 1350 гг. / Р. Бартлетт; [пер. с англ.]. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 432 с.
 13. Білокобильський О.В. Боротьба з єресями в християнстві III – VII століть як джерело наукової раціональності / О. Білокобильський, Т. Єрошенко // Схід. – 2009. – № 4 (95). – С. 97-100.
 14. Білокобильський О.В. Релігійні підвалини нації та українська націогенеза / О. Білокобильський, Т. Мошовський // Практична філософія. – 2007. – № 3 (25). – С.168-176.
 15. Бедуел Ґ. Історія Церкви / Ґі Бедуел; [пер. з франц. Г. Григорович]. – Львів: Свічадо, 2000. – 296 с.
 16. Белокобыльский А. Логико-рациональные функции сакрального в религиозных традициях / А. Белокобыльский, Р. Халиков // Традиция и традиционализм. Альманах 2012-2013. – Донецк: Донбасс. – С. 108-111.
 17. Бергер П. Недоработанная концепция / Питер Бергер // Религиоведческие исследования = Researches in Religious Studies. – 2011 – №1-2 (5-6). – М., 2011. – С. 103-110.
 18. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви, в 4 тт., Т. 3 / В. Болотов. – СПб.: Типография М. Меркушева, 1913. – 341с.
 19. Бонгард-Левин Г. М. Индия в древности / Г.М. Бонгард-Левин, Г.Ф. Ильин – М.: Наука, 1985. – 758 с.
 20. Борґольте М. Як Європа знайшла своє розмаїття: про середньовічні корені плюральності цінностей / Міхаель Борґольте // Культурні цінності Європи ; [за ред. Ганса Йоаса і Клауса Віґандта]. – К.: Дух і Літера, 2014. – С. 117-171.
 21. Бофре Ж. Диалог с Хайдеггером. Приближение к Хайдеггеру. Книга 3./ Ж. Бофре. – СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2009. – 358 с.
 22. Браун П. Культ святых. Его становление и роль в латинском христианстве / П. Браун; [пер. с англ.; под ред. С.В. Месяц]. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 208 с.
 23. Брент А. Игнатий Антиохийский. Епископ-мученик и проис- хождение епископата / Аллен Брент; [пер. с англ. С. Калюжного]. – М.: Издательство ББИ. – 2012. – VIII+188 с.
 24. Брук К. Возрождение XII века / Кристофер Брук // Богословие в культуре Средневековья [пер. с англ. А. Н. Панасьева]. – К.: Путь к Истине, 1992. – 383с.
 25. Булгаков С.Н. Философия хозяйства (речь на докторском диспуте) /С.Булгаков // Соч. в 2-х тт. Т.1, – М.: Наука, 1993. – С. 298 – 310.
 26. Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / Жан- Поль Віллем; [пер. з фр. Д. Каратєєва]. – К.: Дух і літера, 2006. – 331 с.
 27. Вебер М. История хозяйства: город. / М. Вебер. – М.: Канон- пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – 576 с.
 28. Волков В. Центральная Азия: куда податься трудовому мигранту? / В. Волков // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.respublika-kaz.info/news/politics/40031/.
 29. Второе письмо Элоизы к Абеляру // Абеляр. Итория моих бедствий / Пьер Абеляр; [пер. с лат.]. – М.: Издательство АН СССР, 1959. – С. 80-88.
 30. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии III Ассамблеи Русского мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patriarchia.ru/db/text/928446.html.
 31. Герасимова М.П. Духовный портрет японского общества / М. Герасимова // Портрет современного японского общества. – М.: АИРО- ХХI, 2006. – С. 242-256.
 32. Гераськов С. Інтерв’ю з майстром японської каліграфії сьодо Йосікава Нана. – Донецьк, 4 листопада 2009 року. – [Архів автора].
 33. Гераськов С. Інтерв’ю з бароном Окабе Йосіхіко. – Донецьк, 25 березня 2010 року. – [Архів автора].
 34. Гобсбаум Е. Масове традицієтворення: Європа, 1870 – 1914 рр. / За ред. Ерика Гобсбаума, Теренса Рейнджера // Винайдення традиції; [пер. з англ. М. Климчука, 2-ге вид., випр.]. – К: Ніка-Центр, 2010. – 448 с.
 35. Головащенко С. І. Біблієзнавство. Вступний курс : [навчальний посібник] / Сергій Головащенко. – К.: Либідь, 2001. – 496 с.
 36. Город в средневековой Цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен cредневекового урбанизма. / А.А. Сванидзе [oтв. ред.]. – М.: Наука, 1999. – 390 с.
 37. Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. / А. Гуревич. – М: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. – 424 с.
 38. Гуржи В. С. Наслідки реалізації доктрини «русскій мір» в Україні / Володимир Гуржи // Схід. – 2015. – № 2. – С. 34-40.
 39. Гусерль Е. Досвід і судження. Дослідження з генеалогії логіки : [пер. з нім. В. Кебуладзе] / Е. Гусерль. – Київ: ППС-2002, 2009. – 356 с.
 40. Давыдов Ю. Н. «Картины мира» и типы рациональности (новые подходы к изучению социологического наследия Макса Вебера) / Ю. Н. Давыдов // Вебер М. Избранные произведения: [пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; прим. П. П. Гайденко]. – М.: Прогресс, 1990. – С. 759-769.
 41. Данте Алигьери. Монархия : [пер. с итал. В.П. Зубова; комментарии И.Н. Голенищева-Кутузова] / Данте Алигьери. – М.: КАНОН- пресс-Ц – Кучково поле, 1999. – 192 с.
 42. Декарт Р. Избранные произведения. / Р. Декарт. – М.: Изд-во полит. лит., 1950. – 712 с.
 43. Де Либера А. Средневековое мышление / А. де Либера. – М. : Праксин, 2004. – 368 с.
 44. Дервиш К. Ловушка идентичности / Кемаль Дервиш // Forbes- Украина. – 2015. – № 6 (52). – С. 12.
 45. Духовність, мораль, етика традиційних суспільств Далекого Сходу / В.Ф. Резаненко [упоряд.]. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 296 с.
 46. Жильсон Э. Разум и откровение в средние века / Этьен Жильсон // Богословие в культуре средневековья. – К., 1992. – С. 15.
 47. Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века / Этьен Жильсон; [пер. с фр., общ. ред., послеслов. и примеч. С. С. Неретиной]. – М.: Республика, 2004. – 678 с.
 48. Жильсон Э. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского / Этьен Жильсон // Избранное. – М.; СПб., 2000. – Т. 1. – С. 231.
 49. Завелев И.А. Трансформация национальной идентичности и новая внешнеполитическая доктрина России / Игорь Завелев // Россия в глобальной политике. – 2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalaffairs.ru/number/Granitcy-russkogo-mira--16582
 50. Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.russ.ru/antolog/inoe/.
 51. Ириней Лионский. Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания; пер. прот. П. Преображенского // Против ересей. Доказательство апостольской проповеди / Ириней. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2008. – С. 21-537.
 52. Исмагилов С.В. Десекуляризация в исламских странах как следствие «Арабской весны». / С. Исмагилов // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: Мидгарт, 2013. – С. 73-76.
 53. Каваї Х. Коре кара-но ніхон (Майбутня Японія) / Х. Каваї. – Токіо, 2001. – 312 с.
 54. Кант И. Сочинения в шести томах. / И. Кант. – Т.3. – М.: Мысль, 1964. – 799 с.
 55. Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении? / И. Кант // Сочинения на немецком и русском языках. Т. I. - М.: ИФ АО «КАМИ», 1993. - С. 193-237.
 56. Капранов С.В. «Ісе моногатарі» як пам’ятка японської релігійно- філософської культури доби Хейан / С.В. Капранов. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 168 с.
 57. Капуто Дж. Как секулярный мир стал постсекулярным / Джон Капуто // Логос. – 2011. – №3. – С. 186-205.
 58. Карліна О. Три суспільні стани і проблема міста в середні віки / О. Карліна // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 29-32.
 59. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Том 1. Репринтное воспроизведение YMCA – PRESS. Париж. 1959./ А. В. Карташев. – М.: Наука, 1991. – С. 388.
 60. Конституция Донецкой Народной Республики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo-gl.su/L4qKAML.
 61. Кримський А. До історії вищої освіти у арабів, та дещо про Арабську Академію Наук / А. Кримський, О. Боголюбський. – К.: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1928. – ХХ і 84 с.
 62. Куайн У. В. О. Две догмы эмпиризма // У. В. О. Куайн / Слово и объект : [пер. с англ.]. – М.: Логос, Праксис, 2000. – С. 342-367.
 63. Кудасевич Й. Богословсько-практичне введення до Святого Письма / Йозеф Кудасевич; [пер. з польськ. А. Боднар, Т. Шманько]. – Львів: Свічадо, 1994. – 135 с.
 64. Лаба В. Патрологія: життя, письма і вчення Отців Церкви / Василь Лаба. – Львів: Свічадо, 1998. – 552 с.
 65. Лавров С. В. Россия и мир в XXI веке / Сергей Лавров // Россия в глобальной политике. – 2008. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalaffairs.ru/number/n_11159.
 66. Леви-Стросс К. Неприрученная мысль / Клод Леви-Стросс // Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль : [пер. с фр. А. Б. Островского]. – М.: Академический проект, 2008. – 520 с.
 67. Ле Гофф Ж. Рождение Европы / Жак Ле Гофф; [пер. с фр. А. И. Поповой; предисл. А. О. Чубарьяна]. – СПб.: «Александрия», 2008. – 398 с.
 68. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Жак Ле Гофф; [пер. с фр. под общ. ред. В. А. Бабинцева; послесл. А. Я. Гуревича]. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 560 с.
 69. Маєр К. Греко-Римська традиція / Крістіан Маєр // Культурні цінності Європи ; за ред. Ганса Йоаса і Клауса Віґандта. – К.: Дух і Літера, 2014. – С. 91-115.
 70. Мазовер М. Темний континент – Європа й тоталітаризм / Марк Мазовер // Культурні цінності Європи ; за ред. Ганса Йоаса і Клауса Віґандта. – К.: Дух і Літера, 2014. – С. 389-407.
 71. Макарій. Православно-догматическое богословіе / Митрополит Московскій и Коломенскій Макарій. В 2 т., Т. 1. – СПб: Типография Р. Голике, 1883. – 598 с.
 72. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / Карл Маркс, Фридрих Энгельс // Из ранних произведений. – М.: Политиздат, 1956. – С. 589.
 73. Марсилий Падуанский. Защитник мира. Defensor pacis / Марсилий Падуанский: Пер. с франц. Б.У. Есенова; науч. ред., вступит. ст., примеч. Г.П. Лупарева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. - 656 с.
 74. Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие / Иоанн Мейендорф. – Мн.: Лучи Софии, 2007. – 218 с.
 75. Мецгер Б.М. Канон Нового Завета: Возникновение, развитие, значение / Брюс М. Мецгер; пер. с англ. Д. Гзгзян. – М.: Библейско- богословский институт св. апостола Андрея, 2008. – 368 с.
 76. Мецгер Б.М. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание / Мецгер Брюс М.; [пер. с англ. Г. Ястребова]. – М. Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 360 с.
 77. Митрофанов А. Ю. История церковных соборов в Италии (IV-V вв.) / Андрей Митрофанов. – M.: Крутицкое патриаршее подворье: Общество любителей церковной истории, 2006. – 625 с.
 78. Молодякова Э. В. Толерантность межконфессиональных отношений и восприятие ислама в Японии // Глобальные вызовы – японский ответ; рук. проекта Э.В. Молодякова. – М.: АИРО – XXI, 2008. – 308 с.
 79. Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии / У. Найссер. – М.: Прогресс, 1981. – 232 с.
 80. Накорчевский А.А. Синто : 2-е изд., испр. и доп. / А.А. Накорчевский. – СПб.: «Азбука-классика»; «Петербургское Востоковедение», 2003. – 448 с.
 81. Ніхон токей ненкан (Японський статистичний щорічник): япон. мовою. – Токіо: Ніхон токей кьокай, 2007. – 826 с.
 82. Опалев С.А. Критика теории секуляризации в теории рационального выбора / Степан Опалев // Религиоведческие исследования. – 2010. – № 3-4. – М.: Издатель Воробьев А. В. – С. 170-189.
 83. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет // Избранные труды: [пер. с исп.; cост., предисл. и общ. ред. А.М. Руткевича. 2-е изд]. – М.: Издательство «Весь Мир», 2000. – С. 43-163.
 84. Павленко П. Кінець Європи чи західне християнство як інструмент тотальної глобалізації людства / П. Павленко // Українське релігієзнавство. – 2012. – № 62 - 63. – С. 157-171.
 85. Памятники средневековой латинской литературы. VIII-IX века. – М.: Наука, 2006. – 476 с.
 86. Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика / Эрвин Панофский // Богословие в культуре Средневековья [пер. с англ. А. Н. Панасьева]. – К.: Путь к Истине, 1992. – С. 49-78.
 87. Первое письмо Элоизы к Абеляру // Абеляр. Итория моих бедс- твий / П. Абеляр; [пер. с лат.]. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 63-71.
 88. Перну Р. Элоиза и Абеляр / Режин Перну ; [пер. с фр. Ю. Розенберг, вступ. слово А. П. Левандовского]. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 242 с.
 89. Петров М.К. Язык, знак, культура / М. К. Петров. – М., 1991. – С. 256.
 90. Пинюгина Е. Проблема иммиграции и концепция “ведущей культуры” в немецкой политике / Е. Пинюгина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.perspektivyinfo/srez/val/problema_immigracii_ i_koncepcija_vedushhej_kultury_v_nemeckoj_politike_2014-07-24.htm
 91. Подаляк Н. Г. Ганза / Н. Подаляк // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Extra muros. Город, общество, государство.– М.: Наука, 2000. – Т. 4. – С. 125 – 150.
 92. Послания старца Филофея / Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Подготовка текста, перевод и комментарии В.В. Колесова. – СПб.: АО «Славия», 1997. – С.
 93. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat _ob_no=16139&ob_no=14746.
 94. Поснов М. Э. Гностицизм II века и победа христианской церкви над ним / Михаил Поснов. – Репр. воспроизведение изд. 1917 г. – Bruxelles: Жизнь с богом, 1991. – 825 с.
 95. Поснов М. Э. История христианской Церкви: (До разделения Цер- квей – 1054 г.) / Михаил Поснов. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1994. – 614 с.
 96. Рівень релігійності різних в різних країнах світу // Релігійна панорама. – 2005. – № 12. – 72 с.
 97. Руткевич Е. Д. «Новая парадигма» в социологии религии: Pro et Contra / Елена Руткевич // Вестник ИС РАН. – 2012. – № 6. – С. 208-233.
 98. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века : [учеб. пособие] / В. Самаркин. – М.: Высшая школа, 1976. – 248 с.
 99. Сафронов Р. О. Современные социологические теории религии в США и Европе / Роман Сафронов // Религиоведческие исследования. – 2009. – № 1-2. – С. 24-44.
 100. Свасьян К. Человек в лабиринте идентичностей / Карен Свасьян. – М.: Еvidentis, 2009. – 192 с.
 101. Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан / И. Свенцицкая. – М.: Политиздат, 1980. – 135 с.
 102. Согомонов А.Ю. Глокальность (Очерки социологии пространственного воображения) // Глобализация и постсоветское общество / под ред. А.Согомонова и С.Кухтерина // «Аспекты – 2001». М.: ООО «Стови», 2001. – С. 60-81 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalculture.ru/glokalizacija/aleksandr-sogomonov-glokalnost-2.
 103. Соколова М.В. История туризма. Учебное пособие / М. Соколова. – М.: Мастерство, 2002. – 352 с.
 104. Старк Р. Секуляризація – спочивай з миром / Родні Старк // Релігієзнавчі нариси. – 2010. – № 1. – С. 119-123.
 105. Стэндинг Г. Прекариат: Новый опасный класс / Гай Стэндинг; [пер. с англ. Н. Усовой]. – М.: Ад Маргинем, 2014. – 328 с.
 106. Суини М. Лекции по средневековой философии. Выпуск 1. Сред- невековая христианская философия Запада / М. Суини; [пер. с англ. А. Ляв- данского]. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. Шичалина, 2001. – 304 с.
 107. Твалтвадзе А. Г. Секуляризация как фактор общественного прогресса: (на примере государственно-правовых отношений) / А. Г. Твалтвадзе // Вопросы религии и религиоведения. Вып. 1: Антология отечественного религиоведения: сборник / Cост. и общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта. Ч. 3: Институт научного атеизма – Институт религиоведения АОН при ЦК КПСС. – М.: МедиаПром, Изд-во РАГС, 2009. – С. 303-325.
 108. Тейлор Ч. Секулярна доба. Книга перша / Чарльз Тейлор; [пер. з англ. Олексія Панича]. – К.: Дух і літера, 2013. – 664 с.
 109. Тертуллиан. Против Маркиона в пяти книгах / Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан; [пер. с лат., вступ. ст. и комм. А. Ю. Братухина]. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2010. – 576 с.
 110. Узланер Д. А. Становление неоклассической модели секуляризации в западной социологии религии второй половины XX в. / Дмитрий Узланер // Религиоведение. – 2008. – № 2. – С. 135-148.
 111. Федотов Г. П. Абеляр / Г. Федотов. – Петроград: Издательство Брокгауз-Ефрон, 1924. – 159 с.
 112. Филиппов А.В. Заимствования как традиция – опора самобытности культуры Японии: группа и ее глава, групповое поведение и устойчивость патернализма / А.Филиппов // Кюнеровские чтения (1998-2000). – СПб., 2001. – С. 211-216.
 113. Флоровский Г. Ф. Авторитет Древних Соборов и предание Отцов // Избранные богословские статьи / прот. Георгий Флоровский. – М.: Пробел, 2000. – С. 295-306.
 114. Хабермас Ю. Диалектика секуляризации. О разуме и религии / Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI) ; [пер. с нем. В. Витковский]. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 112 с.
 115. Хабермас Ю. Постсекулярное общество – что это? / Ю. Хабермас; пер. Иосифа Фридмана [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma.
 116. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие: Статьи и выступления / Мартин Хайдеггер; [пер. с нем. В. Бибихина]. – М.: Республика, 1993. – С. 63-177.
 117. Хегглунд Б. История теологии / Бенгт Хегглунд; пер. с швед. В. Володина. – СПб: Светоч, 2001. – 370 с.
 118. Холл С. Дж. Учение и жизнь ранней церкви / Стюарт Дж. Холл; [пер. с англ.]. – Новосибирск: Посох, 2000. – 324 с.
 119. Холтон Дж. Тематический анализ науки / Джеральд Холтон ; [пер. с англ. А.Л.Великович, В.С.Кирсанов, А.Е.Левин]. – М. : Прогресс, 1981. – 384 с.
 120. Чернышев С. Апология составителя. / С. Чернышев. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.russ.ru/antolog/inoe/.
 121. Чёртон Т. Гностическая философия. От древней Персии до наших дней / Тобиас Чёртон; [пер. с англ. К. А. Зайцева]. – М.: Рипол классик, 2008. – 464 с.
 122. Швед В. О. Ісламський чинник та «Арабська весна»: деякі аспекти взаємовпливу / В’ячеслав Швед // Аль-Калям, Збірник наукових праць УЦІД, вип. № 4. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. – С.148-152.
 123. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи / Фридрих Шлейер- махер; [пер. с нем. С. Л. Франка]. – М.: REFL-book; К.: ИСА, 1994. – С. 61-64.
 124. Шлухтер В. Раціональність – специфіка Європи / Вольфґанґ Шлухтер // Культурні цінності Європи ; за ред. Ганса Йоаса і Клауса Віґандта. – К.: Дух і Літера, 2014. – С. 249-277.
 125. Шмеман А. Введение в богословие: Курс лекций по догма- тическому богословию / прот. Александр Шмеман. – Клин, 2001. – 64 с.
 126. Шмеман А. Исторический путь православия / прот. Александр Шмеман. – М.: Паломник, 2007. – 367 с.
 127. Шюц А. Формирование понятия и теории в социальных науках / А. Шюц // Избранное: Мир, светящийся смыслом; [пер. с нем. и англ.]. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 1056 с.
 128. Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре / Мирча Элиаде; [пер. с англ.] – К.: София; М.: Гелиос, 2002. – 224 с.
 129. Юферева Е. Игорь Друзь: «Православный человек никогда не будет воевать против Новороссии». / Юферева Елена // Интервью с помощником Игоря Стрелкова Игорем Друзем. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/zmi/foreign_zmi/27055-igor-druz- pravoslavnyj-chelovek-nikogda-ne-budet-voevat-protiv-novorossii.html.
 130. Яннарас Х. Вера церкви: Введение в православное богословие / Христос Яннарас ; [пер. с новогреч. Г. В. Вдовиной]. – М.: Центр по изучению религий, 1992. – 232 с.
 131. Ahmad Kh. Islam: Its Meaning and Message / Khurshid Ahmad. – London: Islamik Foundation, 1975. – 279 р.
 132. Ahmed A.S. Postmodernism and Islam: Predicament and Promise / Akbar S. Ahmed. – London, New York: Routledge, 1992. – 294 р.
 133. Asad T. Formations of the Secular: Christianity, Islam, modernity / Talal Asad. – Stanford: Stanford University Press, 2003. – P. 9-12.
 134. Berger P. The 2000 Paul Hanly Furfey lecture: Reflections on the sociology of religion today / Peter L. Berger // Sociology of Religion. – 2001. – Vol. 62, Iss. 4. – P. 443-455.
 135. Berger P. The Desecularization of the World: A Global Overview / Peter Berger // The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics / Ed. by P. Berger. - Washington: Ethics and Public Policy Center, 1999. – P. 1-18.
 136. Botticini M. The Chosen Few: How Education Shaped Jewish History, 70-1492 / Maristella Botticini, Zvi Eckstein. – Princeton: Princeton University Press, 2012. – 323 p.
 137. Bruce S. Choice and Religion: A Critique of Rational Choice Theory / Steve Bruce. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – P. 13-17.
 138. Callmer J. Urbanisation in Northern and Eastern Europe, ca. AD 700- 1100 / Johan Callmer // Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Vol. 1. The Heirs of the Roman West / Edited by Joachim Henning. – Berlin: 2007. – р. 233 – 271.
 139. Casanova J. Public religions in the modern world / Jose Casanova. – Chicago: The University of Chicago Press, 1994. – 330 pp.
 140. Casanova J. Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective / José Casanova // The Hedgehog Review. – 2006. – Spring & Summer. – P. 7-22.
 141. Chaves M. Congregations in America / Mark Chaves. – Harvard: Harvard University Press, 2004. – 304 p.
 142. Chaves M. Secularization as Declining Religious Authority / Mark Chaves // Social Forces. – 1994. – № 72 (3). – P. 749-774.
 143. Denz H. Religion, Popular Piety, Patchwork Religion / Hermann Denz // Church and Religion in Contemporary Europe: Results from Empirical and Comparative Research. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; GWV Fachverlage GmbH, 2009. – P. 183-202.
 144. Diamond J. John Kerry: U.S. must eventually negotiate with Assad. / Jeremy Diamond. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edition.cnn.com/2015/03/15/politics/john-kerry-negotiate-assad-syria/.
 145. Ellul J. The Subversion of Christianity. / Jacques Ellul; Trans. Geoffrey W. Bromiley. – Grand Rapids: Eerdmans, 1986. – 220 p.
 146. Brenner N. Global Cities, Glocal States: Global City Formation and State Territorial Restructuring in Contemporary Europe. / Neil Brenner // Review of International Political Economy, Vol. 5, No. 1. – Abingdon: Taylor & Francis, Ltd.Stable, 1998. – Р. 1-37. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jstor.org/stable/4177255.
 147. Habermas J. Faith and Knowledge / Jurgen Habermas // The Frankfurt School on Religion; tr. from germ. by H. Beister and W. Rehy. – NY&London : Routledge, 2005. – P. 327-337.
 148. Hayashi Ch. Changes in Japanese Thought During the Past Twenty Years / Chikio Hayashi // Changing Values in Modern Japan. Tokyo. 1978. – 340 p.
 149. Hervieu-Léger D. Individualism, the Validation of Faith, and the Social Nature of Religion in Modernity / Danièle Hervieu-Léger; tr. into Eng. by Michael Davis // The Blackwell companion to sociology of religion / edited by Richard K. Fenn. – Padstow: Blackwell Publishing Ltd, 2003. – P. 161-175.
 150. Huntigton S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order / Samuel P. Huntington. – New York: Simon & Schuster, 1996. – 367 р.
 151. Innovation and creativity in late medieval and early modern European cities / edited by Karel Davids and Bert De Munck // Published Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2014. - 420 p.
 152. Iraqi Perspectives Project: Saddam and Terrorism: Emerging Insights from Captured Iraqi Documents / Kevin M. Woods, Project Leader with James Lacey. – Alexandria: Institute for Defense Analyses, 2007. – 59 p.
 153. Jenkins Ph. The Next Chistendom: The Coming of Global cristianity. / Philip Jenkins. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 304 р.
 154. Kitagawa J.M. Religion in Japanese Society. / Joseph M. Kitagawa. – NY: Columbia University Press, 1990. – 475 p.
 155. Martin D. On secularization. Towards a revised General Theory / David Martin. – Farnham: Ashgate, 2005. – 216 p.
 156. Martin D. What I Really Said about Secularisation / David Martin // Dialog. – 2007. – V. 46, I. 2. – P. 139-152.
 157. Newton J. There’s a sense the world is spinning so fast and nobody is able to control it admits Obama, amid ISIS, Ebola and Ukraine crises. / Jennifer Newton. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dailymail. co.uk/news/article-2784702/As-Ebola-ISIS-Russia-President-Obama-night- admits-There-s-sense-world-spinning-fast-able-control.html.
 158. Organizing European Space / edited by Christer Jonsson, Sven Tagil, Gunnar Tornqvist // London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2000. – 224 р.
 159. Qadir A. C. Philosophy and Science in the Islamic World. / Сhaudhry Аbdul Qadir. – London: Croom Helm, 1988. – 218 р.
 160. Piketty Th. Capital in the twenty-first century / Thomas Piketty; translated by Arthur Golhamer. – The Belknap Press of Harvard University Press. – 2014. – 696 р.
 161. Pounds N. The Medieval City (Greenwood Guides to Historic Events of the Medieval World) / Norman John Greville Pounds. – Greenwood Press, Westport, CT, and London, 2005. - xxix, 233 pp.
 162. Sardar Z. The Ethical Connection: Christian-Muslim Relations in the Postmodern Age / Ziauddin Sardar // Islam and Cristian-Muslim Relation. – 1991. – 2, №. 1. – Р. 56-76.
 163. Swatos W. H. Jr, Christiano K. J. Secularization Theory: The Course of a Concept / William H. Jr Swatos, Kevin J. Christiano // Sociology of Religion. – 1999. – Vol. 60, №. 3. – Р. 219-220.
 164. Tamaru N. The problem of secularization: A preliminary analysis / Tamaru Noriyoshi // Japanese Journal of Religious studies. – 1979. – № 6/1-2. – P. 92-95.
 165. Verbruggen R. Globalisation and city networks in late medieval and early modern Europe. / Raf Verbruggen. - Department of Geography, Loughborough University. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www2.le.ac.uk/departments/urbanhistory/uhg/past- conferences/2008/Verbruggen_UHG2008paper.pdf.
 166. Weigel G. Religion and Peace: An Argument Complexified / Ceorge Weigel // Order and Disorder After the Cold War / / Ed. by B. Roberts. – Cambridge: MIT-Press, 1995. – P. 219.
 167. Weigel G. Roman Catholicism in the Age of John Paul II / Ceorge Weigel // The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics / Ed. by P. Berger. – Washington: Ethics and Public Policy Center, 1999. – P. 19-22.
 168. Widengren G. Fenomenologia religii / Geo Widengren; przeł. J. Białek. – Kraków: Nomos, 2008. – 714 p.
 169. Wuthnow R. After Heaven: Spirituality in America Since the 1950s / Robert Wuthnow. – Berkeley: University of California Press, 1998. – ix + 277 p.
 170. Yannaras Ch. Elements of Faith: An Introduction to Orthodox Theology / Christos Yannaras; tr. from greek by K. Schram. – Edinburgh: T&T Clark, 1991. – P. 15-19.